Peilbesluit Rietveld: vaststellingsprocedure van start

Peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Rietveld is gereed om door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap vastgesteld te worden. Op deze pagina vindt u de samenvatting van het ontwerp en wordt aangegeven hoe de vaststellingsprocedure in zijn werk gaat.

De inspraakperiode en vervolgprocedure

De afgelopen maanden stonden in het teken van de mogelijkheid om in te spreken op het ontwerp peilbesluit. Tijdens de inspraakperiode is er 1 zienswijze op het peilbesluit binnen gekomen. Deze zienswijze is door het waterschap beantwoord in een inspraakrapport. Op 4 juli zal het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het ontwerp peilbesluit en het inspraakrapport behandelen. Na de goedkeuring door het college wordt het inspraakrapport naar de inspreker gestuurd. Deze kan, indien gewenst, op 7 september bij de commissievergadering de zienswijze toelichten. Naar verwachting wordt het ontwerp peilbesluit op 4 oktober door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanaf dan treedt het peilbesluit in werking en kan het peil gefaseerd worden verlaagd.

De duikers onder de N458

Er zijn voorafgaand aan de inspraakperiode diverse gesprekken geweest tussen het waterschap en de provincie Utrecht en met bewoners uit het gebied over deze niet goed werkende duikers. De uitkomst van de gesprekken is dat de provincie de duikers heeft geïnspecteerd en gereinigd. Daarnaast heeft het waterschap een vergunning verleend voor een extra duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) onder de weg door, waardoor de watervoorziening verbetert.

Eerdere reacties op het ontwerp peilvoorstel

In de vorige nieuwsbrief is het ontwerp van het peilbesluit toegelicht, u heeft daar voorafgaand aan de officiële inspraaktermijn op kunnen reageren. Er zijn een paar reacties binnen gekomen, deze betroffen de peilen bij de bebouwing langs de Oude Rijn. De reacties hebben niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-peilvoorstel.

Ontwerp peilvoorstel landbouwgebied

Het ontwerp-peilvoorstel voor de polder is een peilverlaging van 14 cm ten opzichte van het peil zoals in het peilbesluit van 1989 is opgenomen. Deze 14 cm is de maaivelddaling die is opgetreden sinds 1989. Het nieuwe zomerpeil wordt -2,14 m t.o.v. NAP en het winterpeil -2,24 m t.o.v. NAP. Het ontwerp-peilvoorstel betekent in de praktijk dat het zomerpeil 5 cm en het winterpeil 10 cm lager wordt. Door een peilschaalcorrectie in 2005 en een verlaging van het zomerpeil in 2008 zijn de praktijkpeilen nu -2,09 m in de zomer en -2,14 m t.o.v. NAP in de winter.

Figuur 1: Schematische weergave van de maaivelddaling en de aanpassingen in het zomerpeil.

Figuur 2: Schematische weergave van de maaivelddaling en de aanpassingen in het winterpeil.

Uitgangspunten landbouwgebied

Bij het bepalen van de peilen voor de polder zijn twee factoren van belang: de opgetreden maaivelddaling en de drooglegging. De maaivelddaling is berekend met behulp van een bodemdalingsmodel. Op basis van dit model én ervaringen uit het veld en de directe omgeving van polder Rietveld, houden we voor de gemiddelde bodemdaling in polder Rietveld 5 cm per 10 jaar aan. Het waterschap verlaagt de peilen in principe niet meer dan de maaivelddaling die is opgetreden in de looptijd van het peilbesluit.

De drooglegging is het verschil tussen het maaiveld en het slootpeil. In het bepalen van de peilen in het landbouwgebied wordt gebruik gemaakt van de droogleggingsnormen uit de Beleidsnota peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) 2011. Deze zijn opgesteld per functie, grondsoort en grondgebruik.

Figuur drooglegging_en_ontwateringsdiepte

Figuur 3: Schematische weergave van o.a. het begrip drooglegging.

Het grootste gedeelte van de polder Rietveld bestaat uit landbouw (grasland). De bodem bestaat voornamelijk uit de grondsoort ‘klei-op-veen’. De droogleggingsnorm die hierbij hoort, is 60 - 80 cm. Bij het huidige praktijkpeil in de winter bedraagt de gemiddelde drooglegging in de polder 52 cm. Het gaat hierbij om de gemiddelde drooglegging van de polder, dus plaatselijk kan de drooglegging groter of kleiner zijn. De 52 cm is minder dan de norm van 60 - 80 cm en hiermee voldoet het peil niet aan de Beleidsnota peilbeheer (2011). Dit is de reden dat de eerder genoemde peilverlaging wordt voorgesteld.

Peilindexatie in landbouwgebied

Volgens het huidige beleid geldt dat als het peilbesluit in 2027 zou worden verlengd, het peil met 5 cm wordt verlaagd om de maaivelddaling sinds 2017 te compenseren. Dit wordt peilindexatie genoemd. Op dit moment is beleid in ontwikkeling ten aanzien van het remmen van bodemdaling. Mogelijk heeft dit effect op de mate van peilindexatie in toekomstige peilbesluiten. Deze peilbesluiten worden opgesteld volgens de gebruikelijke werkwijze: in overleg met het gebied en met een inspraakprocedure.

Ontwerp peilvoorstel hoogwatervoorzieningen

Voor de peilen bij de bebouwing langs de Oude Rijn in de individuele hoogwatervoorzieningen geldt dat de praktijkpeilen zoals ze zijn in het peilvoorstel worden vastgelegd. Daarnaast vindt er geen peilindexatie plaats, omdat deze gebieden langs een kering liggen en een peilverlaging alsnog schade aan bebouwing kan veroorzaken.

Mogelijk zijn er plaatsen waar de problemen met het krijgen van voldoende water in de sloot nog steeds bestaan nadat de provincie Utrecht de duikers heeft gereinigd. Als dit voor uw sloot geldt en u het op prijs stelt, zal het waterschap met u meedenken over oplossingen. Dit is in overeenstemming met het uitgangspunt van het waterschap: ‘van zorgen voor naar samen doen’. Omdat de constructies om het peil hoog te houden door de eigenaren zelf zijn aangelegd, is het waterschap niet verantwoordelijk voor het goed functioneren van deze delen van het watersysteem. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om problemen op te lossen, zijn voor de eigenaar.


Plangebied van peilbesluit Rietveld

Plangebied van peilbesluit Rietveld

Peilenkaart van ontwerp peilbesluit Rietveld 2017

Huizen zonder hoogwatervoorziening

In het westelijk deel van de polder zijn een paar huizen langs de Oude Rijn, waarbij het waterpeil niet hoog wordt gehouden ter bescherming van de heipalen van de bebouwing. In dit gebied zal het peil met de polder meezakken en zal het slootpeil langs de bebouwing dus in de zomer 5 cm en in de winter 10 cm lager worden.

Het waterschap adviseert de eigenaren van deze woningen om het bouwjaar van hun woning en andere gebouwen na te gaan, zodat zo goed mogelijk ingeschat kan worden of er kans op schade is door de peilverlaging. Omdat de peilverlaging niet groter is dan de maaivelddaling in het gebied, is het waterschap niet verantwoordelijk voor het ontstaan van eventuele schade aan bebouwing. Dit neemt niet weg dat het waterschap zorgvuldig met peilaanpassingen omgaat en schade zoveel mogelijk wil voorkomen.

Meer informatie

U zult op de hoogte gehouden worden gehouden over de voortgang van het project via onze website. Ook kunt u de meest recente informatie vinden op de website van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Nederlof, projectleider van het peilbesluit Rietveld, via (030) 634 59 10 of nederlof.l@hdsr.nl.