Peilbesluit Rietveld

Het waterschap heeft het peilbesluit voor de polder Rietveld herzien. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied.

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Door middel van nieuwsbrieven, een klankbordgroep en een gebiedsavond, zorgt het waterschap dat de bewoners op de hoogte zijn en mee kunnen denken.


Peilbesluit Rietveld vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 4 oktober 2017 door het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Rietveld is vastgesteld.

Meer weten?

Voor meer informatie over het peilbesluit kunt u contact opnemen met de projectleider, Linda Nederlof, nederlof.l@hdsr.nl
Over het project verschijnt ook een nieuwsbrief. Iedereen die in het projectgebied woont, ontvangt een exemplaar van deze nieuwsbrief. Woont u niet in het gebied maar wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar Linda Nederlof.

De klankbordgroep

Voor de vaststelling van het peilbesluit is een klankbordgroep ingesteld.
Deze bestaat uit:

  • De Vereniging voor Rietveldse Kade eigenaren
  • Provincie Utrecht
  • Gemeente Woerden