Peilbesluit Lange Weide

Momenteel is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor (afvoergebied) de Lange Weide. In een peilbesluit wordt vastgelegd welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het is tijd voor een herziening.

Afvoergebied de Lange Weide

Alle percelen in het gebied die afwateren (Het afvoeren van overtollig water (op gronden, landerijen en polders) via een stelsel van sloten en beken naar een lozingspunt, bijvoorbeeld een gemaal) op gemaal de Lange Weide worden in dit peilbesluit meegenomen. Dit zijn de percelen die liggen in de Weijpoortse polder, polder Lange Weide en de Negenviertel. Het gebied wordt in het noorden begrenst door de Oude Rijn in het zuiden door de Hollandse IJssel en in het westen en het oosten door de Enkele – en Dubbele Wiericke. Dichtbij de rivieren is de grond kleiiger er daarmee minder gevoelig voor bodemdaling. Deze stukken liggen hierdoor hoger dan de rest van het gebied. Voor de kern Driebruggen, aan het laageind en aan hoogeind zijn er collectieve hoogwatervoorzieningen om de houtenfunderingen van gebouwen te beschermen.

Gebruiksfuncties

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat landbouw, bebouwing en natuur. Deze verschillende gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit. Dit zal gebeuren in verschillende vormen bijvoorbeeld met keukentafelgesprekken of een gebiedsavond.

Proef met onderwaterdrainage

In polder de Lange Weide is er een gebiedsinitiatief, o.l.v. Gert van den Hoeven, om op grootschalige schaal (ruim 300 ha) onderwaterdrainage aan te leggen. Doel van het project is om de bodemdaling in het gebied te remmen. In totaal doen er 28 landeigenaren waaronder 13 agrariërs mee. De landeigenaren zijn verenigd in ANV Lange Ruige Weide. Met het agrarisch collectief is er hierdoor al intensief contact. De wens van het collectief is om het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) in polder Lange Weide goed op de onderwaterdrainage af te stemmen. Door de omvang is het project uniek in zijn soort en staat het in de nationale en internationale belangstelling, zie de pagina over project Infiltratiebuizen Toekomstbestendige polder Lange Weide voor meer informatie.

Planning

Het waterschap streeft er naar om eind 2018 het peilbesluit te laten vaststellen door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen). In het voorjaar zal er een gebiedsavond georganiseerd worden om de wensen van alle bewoners te inventariseren. Ook is er de mogelijkheid tot inspraak voordat het peilbesluit wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Naar verwachting is dit in de maanden juni/juli.


overzichtskaartje met alle peilgebieden

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Naarden, projectleider van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt). Hij is te bereiken via tel.: (030) 634 5737 of e-mail: chris.van.naarden@hdsr.nl.