Inspraak ontwerp wijziging van het peilbesluit Langbroekerwetering, Landgoed Kolland (2019) van start

Het huidige peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Langbroekerwetering is in 2008 vastgesteld. In een peilbesluit staat welke oppervlaktewaterpeilen het waterschap voor het gebied hanteert. Door een wijziging van het peilbesluit kunnen aanpassingen van het oppervlaktewaterpeil en peilgebiedsgrenzen juridisch worden vastgelegd.

Primaire doel van een peilbesluit is om de peilen zo goed mogelijk af te stemmen op de functies. Voor het agrarisch gebied van landgoed Kolland wordt een peil ingesteld dat agrarisch optimaal is voor een zo groot mogelijk gebied. Hierbij wordt de drooglegging nagestreefd die is weergegeven en vastgesteld in de Beleidsnota peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) 2011. Voor de Natura2000-gebieden betekent het dat de waterbeheersing binnen deze gebieden optimaal wordt afgestemd op het behoud van de vochtige alluviale bossen.

Op 28 juni 2017 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap een wijziging van het peilbesluit Langbroekerwetering t.b.v. van landgoed Kolland vastgesteld. Op 5 februari 2019 heeft de Rechtbank Utrecht dit besluit vernietigd. In de ontwerp-wijziging van het peilbesluit is nadrukkelijk rekening gehouden met de overwegingen van de Rechtbank t.a.v. de geconstateerde tekortkomingen in de onderbouwing van het eerdere vernietigde besluit.

De inspraakprocedure

Van 13 augustus tot en met 23 september ligt de ontwerp-wijziging van het peilbesluit formeel ter inzage. De stukken kunt u via de link in de rechterkolom raadplegen. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de projectleider, Corina Wijnen.

Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over hoe de inspraakreactie op de gedeeltelijke herziening wordt verwerkt. Tenslotte stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap het inspraakrapport en de definitieve wijziging van het peilbesluit vast.

Houten, 30 juli 2019


Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwerp-wijziging van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) kunt u contact opnemen met Corina Wijnen via e-mail corina.wijnen@hdsr.nl) of met Sven Kort e-mail sven.kort@hdsr.nl. Of telefonisch via 030 – 634 57 00. U kunt dan vragen naar Corina Wijnen of Sven Kort.