Beleidsnota hoogwatervoorzieningen en partiële herziening beleidsnota peilbeheer vastgesteld

Gepubliceerd op 10 maart 2015

Een stop op de aanleg van nieuwe hoogwatervoorzieningen en het terugdringen van de beheerinspanning van reeds bestaande hoogwatervoorzieningen. Dat is de kern van het nieuwe beleid dat het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) op 18 februari heeft vastgesteld.

Wat is een hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast)?

In het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden is op dit moment ongeveer 2.600 hectare hoogwatervoorziening aanwezig in het veenweidegebied, verdeeld over 240 km (zie figuur 1). Een hoogwatervoorziening is een peilgebied (vaak lang en smal) waarin het peil hoog wordt gehouden om schade aan houten funderingspalen te voorkomen. Bijna alle lintbebouwing in het landelijke gebied is opgenomen in hoogwatervoorzieningen. Tevens zijn enkele dorpskernen opgenomen in een hoogwatervoorziening.

Locaties collectieve hoogwatervoorzieningen in het veenweidegebied

Locaties collectieve hoogwatervoorzieningen in het veenweidegebied

Waarom een beleidsnota voor hoogwatervoorzieningen?

Er is onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van hoogwatervoorzieningen. Dit onderzoek toont aan dat de kosten van collectieve hoogwatervoorzieningen voor het waterschap op lange termijn meer dan verdubbelen, terwijl een hoogwatervoorziening voor de aanwezige bebouwing steeds minder nodig wordt. Het probleem van funderingschade is namelijk tijdelijk: in de loop van de tijd zullen funderingen van oude huizen worden hersteld of worden de huizen in zijn geheel vervangen. Nieuwe huizen hebben betonnen funderingspalen en dus geen kans op rottende palen met als gevolg verzakkingschade. Maar de kosten om het water op te pompen en de hoogwatervoorziening in stand te houden blijven en worden hoger naarmate het peilverschil tussen de hoogwatervoorziening en het naastliggende land groter wordt.

Hoofdlijnen Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen 2015

In de Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen zijn de volgende beleidsuitgangspunten opgenomen:

  • Het waterschap legt geen nieuwe hoogwatervoorzieningen aan;
  • In alle bestaande collectieve hoogwatervoorzieningen wordt tijdens peilbesluitprocedures gestreefd naar een peilaanpassing die minstens gelijk is aan de opgetreden maaivelddaling in de hoogwatervoorziening;
  • Voor bestaande collectieve hoogwatervoorzieningen die niet grenzen aan een waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt), wordt aanvullend daarop gestreefd naar een peilwijziging die gelijk is aan de peilaanpassing in omringende peilgebieden. Hierbij geldt aanvullend:
    • een grotere peilwijziging is voor die gevallen enkel mogelijk indien dat geen onevenredige schades tot gevolg heeft;
    • ­een kleinere peilwijziging is voor die gevallen enkel mogelijk indien het peilverschil met de omringende peilgebieden niet groter wordt dan 50 cm.

Een toelichting van de uitgangspunten kunt u in de rechterbalk vinden in de Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen. De nieuwe Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen 2015 vervangt paragraaf 6.2.5 van de Beleidsnota Peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) 2011. Om deze reden is de Beleidsnota Peilbeheer 2011 partieel herzien: paragraaf 6.2.5 is aangepast.

Inspraakprocedure is afgerond, beroep niet mogelijk

De beleidsnota heeft van 10 november tot en met 21 december 2014 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er vier zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn door het waterschap beantwoord en er is afgewogen of de beleidsnota naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd wordt. De uitkomst is dat de beleidsnota ongewijzigd is vastgesteld. Tegen een besluit over een beleidsnota kan geen beroep worden ingesteld (Awb artikel 8:3 lid 1a).