Peilbesluit Bodegraven Noord

Het waterschap gaat het peilbesluit Bodegraven Noord opnieuw vaststellen. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast. Het ontwerp peilbesluit ligt van 10 februari 2017 tot en met 24 maart 2017 ter inzage op het waterschapskantoor in Houten. U kunt het ontwerp ook bekijken en downloaden op deze pagina (zie onderdeel 'Peilbesluit documenten').

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd.Omdat de geldigheidsduur van het huidige peilbesluit (1995 en 1998) is overschreden, stelt het waterschap een nieuw peilbesluit op.  Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk.

Geen regulier peilbesluit

Het ontwerp-peilbesluit Bodegraven Noord is geen regulier peilbesluit, maar een zogenaamd conserverend peilbesluit. Het waterschap stelt de huidige waterpeilen en peilgebiedsgrenzen opnieuw vast. Ook staan in dit peilbesluit geen maatregelen voor het oplossen van knelpunten of opgaven. Deze maatregelen werkt het waterschap uit in projectplannen, behorende bij het raamwaterplan Bodegraven Noord. De inspraak op het ontwerp Raamwaterplan Bodegraven Noord gebeurt wel in precies dezelfde periode. Voor meer informatie, klik hier.

Onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen

Het waterschap gaat voor de duur van dit peilbesluit de vergunningen voor de onderbemalingen verlengen en de hoogwatervoorzieningen in het gebied, formaliseren.

Inspraakperiode en vaststelling peilbesluit

Op dit moment is er inspraak mogelijk. Het ontwerp peilbesluit ligt van 10 februari tot en met 24 maart 2017 ter inzage. Het ontwerp-peilbesluit ligt dan dus zes weken ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om een officiële zienswijze in te dienen.

Het waterschap reageert op de zienswijzen via een inspraakrapport en geeft dan aan of dit leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Op 7 september 2017 behandelt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport. Deze vergadering is openbaar. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, mag tijdens deze vergadering inspreken. De insprekers ontvangen hier te zijner tijd meer informatie over. Ten slotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast (naar verwachting op 4 oktober 2017).

Indienen zienswijze

Gedurende de inspraakperiode kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit. Dit kan met een ondertekende brief, die u kunt sturen aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ in Houten, mailen kan ook: info@hdsr.nl

U kunt ook online uw zienswijze indienen.


Documenten Peilbesluit Bodegraven Noord

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met het peilbesluit voor het gebied Bodegraven Noord. In dit peilbesluit staat hoe het waterschap de komende 10 jaar omgaat met de hoogte van de waterpeilen in uw gebied. Inmiddels is het ontwerp-peilvoorstel gereed. U heeft tot en met 24 maart 2017 de mogelijkheid om aan te geven wat u van het voorstel vindt.

Ontwerp Raamwaterplan ook ter inzage

Ook het ontwerp raamwaterplan Bodegraven Noord ligt ter inzage. Ook op dit ontwerp kunt u een zienswijze indienen.

Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Astrid de Boer - Riebel, telefoon (030) 209 7146 of boer.as@hdsr.nl

Online zienswijze doorgeven

Op een interactieve kaart kunt u via een zienswijze aangeven wat u van het peilbesluit vindt. Let op: de interactieve kaart werkt het beste als u gebruik maakt van de internetbrowsers Firefox, Chrome of Internet Explorer vanaf versie 9.