Peilbesluit Bodegraven Noord

Het waterschap heeft op 4 oktober 2017 een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor Bodegraven Noord vastgesteld. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast. U kunt het peilbesluit bekijken en downloaden op deze pagina (zie onderdeel 'Peilbesluit documenten').

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van een gebied zijn, welk peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd.Omdat de geldigheidsduur van het huidige peilbesluit (1995 en 1998) is overschreden, stelt het waterschap een nieuw peilbesluit op.  Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk.

Geen regulier peilbesluit

Het ontwerp-peilbesluit Bodegraven Noord is geen regulier peilbesluit, maar een zogenaamd conserverend peilbesluit. Het waterschap stelt de huidige waterpeilen en peilgebiedsgrenzen opnieuw vast. Ook staan in dit peilbesluit geen maatregelen voor het oplossen van knelpunten of opgaven. Deze maatregelen werkt het waterschap uit in projectplannen, behorende bij het raamwaterplan Bodegraven Noord. De inspraak op het ontwerp Raamwaterplan Bodegraven Noord gebeurt wel in precies dezelfde periode. Voor meer informatie, klik hier.

Onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen

Het waterschap gaat voor de duur van dit peilbesluit de vergunningen voor de onderbemalingen verlengen en de hoogwatervoorzieningen in het gebied, formaliseren.


Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Astrid de Boer - Riebel, telefoon (030) 209 71 46 of astrid.de.boer@hdsr.nl