Peilbesluit Nieuwegein vastgesteld

Gepubliceerd op 12 maart 2014

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Nieuwegein vastgesteld op 12 februari 2014. Dit peilbesluit geldt voor de gebieden Nieuwegein West, Oude Gein en Plettenburg.

Het peilbesluit en het inspraakrapport liggen van 13 maart tot en met 23 april 2014 ter inzage bij het waterschap en de gemeente Nieuwegein. Het ontwerp-peilbesluit heeft ter inzage gelegen van 17 oktober tot en met 28 november 2013.

Beroep

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen zes weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Astrid de Boer-Riebel van de afdeling Planvorming en Advies, tel. (030) 634 57 00 of e-mail boer.as@hdsr.nl.