Erasmus Universiteit onderzoekt peilbesluitprocessen

De Erasmus Universiteit in Rotterdam (GovernEUR) heeft in opdracht van ons waterschap onderzocht wat er nodig is voor een 'omgevingswet-proof' peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt).

Aanleiding

De Omgevingswet biedt kansen om peilbesluitprocessen anders in te richten. In het onderzoek heeft de Erasmus Universiteit gekeken naar de 'leerpijlers' participatie (met burgers/bedrijven en met andere overheden), digitalisering en integraliteit & samenhang (gebaseerd op de handreiking 'Integrale Omgevingsvisies met water' die eerder is opgesteld door GovernEUR). Het peilbesluitproces in Zegveld is als casus gebruikt. De Erasmus Universiteit heeft een documentenstudie uitgevoerd, gebiedsavonden bijgewoond en interviews gehouden met medewerkers en externe betrokkenen (onder meer bewoners en agrariërs).

Uitkomsten

Het instrument peilbesluit zoals in de Waterwet is geregeld, komt op dezelfde manier terug in de Omgevingswet. Ook de eisen aan een peilbesluit, namelijk een 'zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging', blijven hetzelfde. Formeel zijn onze peilbesluiten dus al 'omgevingswetproof'.

'Terug naar de essentie van het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren)'

De invoering van de Omgevingswet biedt echter volop mogelijkheden op het gebied van optreden als een overheid, zorgvuldige participatie, integraal werken en digitalisering. Het is bijvoorbeeld van belang om gemeenten vroegtijdig te betrekken en lopende gebiedsprocessen goed af te stemmen op het peilbesluitproces. De Erasmus Universiteit concludeert: "De Omgevingswet zorgt niet voor majeure problemen, maar biedt de kans om als waterschap terug te gaan naar de essentie van het waterbeheer. Het biedt de kans om met ambitie en lef door te zetten op het reeds ingeslagen pad naar een responsieve, reflexieve en zorgvuldig waterbeheerder."

Meer informatie

Je kunt het bijbehorende rapport bekijken. Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Susan Graas of Dries Schuwer.