Nieuw beleid voor peilbeheer in wording

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de inspraak van het ontwerp van de beleidsnota peilbeheer 2019 van start gaat. U kunt de ontwerp-beleidsnota vanaf 30 juli t/m 23 september 2019 inzien op:het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur; of u kunt het hiernaast downloaden.

Voor iedereen die vragen heeft over het ontwerp is er een aantal informatieavonden:

  • Op maandag 2 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Milandhof Zegveld Middenweg 2, 3474 KC in Zegveld
  • Op donderdag 05 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys Cothen C.B. Kentiestraat 2 3945 CB in Cothen
  • Op maandag 09 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4 3417 HL in Montfoort
  • Op donderdag 12 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 3731 CL in De Bilt

De zaal is open vanaf 19.45 uur. Vanaf 20.00 uur geeft het waterschap een toelichting op de ontwerp beleidsnota. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat is de beleidsnota peilbeheer?

De beleidsnota is bedoeld om gebruikers, inwoners, andere overheden en maatschappelijke organisaties duidelijkheid te geven over de kaders en uitgangspunten die het waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van peilbesluiten en het uitvoeren van het peilbeheer.

Elk perceel heeft zijn eigen kenmerken en stelt zijn eigen eisen aan het waterbeheer. Tijdens het opstellen van een peilbesluit wordt afgewogen of het waterpeil geschikt is voor een gebied en de bijbehorende functies. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van het waterpeil op de vele verschillende thema’s, zoals bodemdaling, wateroverlast, waterkwaliteit, landbouwopbrengst, funderingen van woningen, doelrealisatie voor natuur etc. De afweging van de verschillende thema’s in een peilbesluitprocedure helpt om alle plus- en minpunten van een bepaald waterpeil in beeld te brengen. Met deze inzichten kan het algemeen bestuur van het waterschap een maatschappelijk afgewogen waterpeil vaststellen . Gezien de vele belanghebbenden, wensen en opgaven die binnen een gebied aanwezig zijn, kan het voorkomen dat keuzes moeten worden gemaakt waarbij het peilbeheer voor het ene belang passender is dan voor een ander belang.

Waarom een nieuw beleid?

De vorige beleidsnota peilbeheer stamt uit 2011. Hierin staan de uitgangspunten die het waterschap hanteert bij het opstellen van peilbesluiten en raamwaterplannen. Vanwege de bodemdalingsproblematiek en de aandacht voor de waterkwaliteit is er behoefte aan nieuw beleid rondom peilbeheer. Daarom is de beleidsnota geactualiseerd.

Wat gaat er veranderen?

In de nieuwe beleidsnota maken we een omslag van “zorgen voor” naar “samen met”, waarbij de samenwerking met de diverse betrokken partijen centraal staat. Het waterschap stimuleert actief collectieve initiatieven om bodemdaling te remmen en de nota geeft randvoorwaarden voor het peilbeheer. Waterpeilen in het veenweidegebied worden niet meer volledig aangepast aan de daling van de bodem. Vanaf 2040 worden onderbemalingen die enkel de drooglegging vergroten niet meer vergund. Ook zijn de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen aangepast. Het waterpeil kan geïndexeerd worden. Daarnaast is er extra aandacht voor de tussentijdse evaluatie en de bijbehorende monitoring van actuele peilbesluiten. Daarnaast heeft het waterschap nu ook meer mogelijkheden om te sturen/ anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en nachtvorst.


Actueel

Hier wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden van de voortgang van de ontwerp Nota Peilbeheer 2019

Op woensdag 5 juni 2019 is er een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep. Tijdens deze sessie zijn verschillende discussies gevoerd over het nieuwe beleid. In de samenvatting kunt u lezen wat de klankbordgroep van het nieuwe beleid vindt.

Zienswijze indienen op de ontwerp beleidsnota?

Download het formulier of stuur een mail met naam, telefoonnummer en adres aan beleidsnotapeilbeheer@hdsr.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op door een mail te sturen naar Astrid de Boer: astrid.de.boer@hdsr.nl

Meer informatie over peilbesluiten

Hier vindt u ook de Nota peilbeheheer 2011.