HDSR

Zoeken

Herziening Peilbesluit Rietveld

Het waterschap gaat het peilbesluit voor de polder Rietveld herzien. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast. In januari 2015 is de eerste nieuwsbrief verzonden en is het mogelijk om online meldingen aan te geven op de kaart.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied.

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Door middel van nieuwsbrieven, een klankbordgroep en een gebiedsavond, zorgt het waterschap dat de bewoners op de hoogte zijn en mee kunnen denken.

Planning procedure

Het opstellen van het nieuwe peilbesluit bestaat uit een aantal fases:

Fase 1: Inventarisatie gegevens en informatie uit het gebied

De beschikbare gegevens over het watersysteem, de bodem, de landbouw en de bebouwing in de polder Rietveld zijn geïnventariseerd. Daarnaast heeft het waterschap extra metingen uitgevoerd in het veld om tot in detail in kaart te brengen hoe het watersysteem er uitziet en werkt. Omdat u als bewoner dit voor uw eigen percelen waarschijnlijk het beste weet, hebben we u gevraagd om de resultaten van de inventarisatie te bekijken. Dit kon via een interactieve kaart.

Fase 2: Opstellen ontwerp peilbesluit

Op basis van de aanwezige gegevens en de aanvullingen vanuit het gebied, heeft het waterschap een afweging gemaakt over het peil en het peilbeheer voorde komende 10 jaar. Er is een ontwerp peilbesluit opgesteld.

Fase 3: Inspraakperiode en vaststelling peilbesluit

Vervolgens is er inspraak mogelijk. De inspraakperiode loopt van 30 januari tot en met 13 maart 2017. Het ontwerp-peilbesluit ligt dan zes weken ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om een officiële zienswijze in te dienen. Het waterschap reageert op de zienswijzen via een inspraakrapport en geeft dan aan of dit leidt tot een aanpassing van het concept-peilbesluit. Ten slotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast.


Ontwerp peilvoorstel Peilbesluit Rietveld gereed

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is aan de slag met het peilbesluit voor de polder Rietveld. In dit peilbesluit staat hoe het waterschap de komende 10 jaar omgaat met de peilen in uw gebied. Inmiddels is het ontwerp-peilvoorstel gereed. U heeft van 30 januari t/m 13 maart 2017 de mogelijkheid om aan te geven wat u van het voorstel vindt.

Meer weten?

Voor meer informatie over het peilbesluit kunt u contact opnemen met de projectleider, Linda Nederlof, nederlof.l@hdsr.nl
Over het project verschijnt ook een nieuwsbrief. Iedereen die in het projectgebied woont, ontvangt een exemplaar van deze nieuwsbrief. Woont u niet in het gebied maar wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar Linda Nederlof.

Gemaal Rietveld

gemaalRietveld1

De gebiedskaart

Gebiedskaart

De klankbordgroep

Voor de vaststelling van het peilbesluit is een klankbordgroep ingesteld.
Deze bestaat uit:

  • De Vereniging voor Rietveldse Kade eigenaren
  • Provincie Utrecht
  • Gemeente Woerden