Waterschap en milieu

Het waterschap houdt zo veel mogelijk rekening met natuur en milieu.

  • Zo legt het waterschap, waar dat kan, natuurvriendelijke, flauw aflopende oevers aan. Zo'n overgang biedt plaats aan veel verschillende planten en dieren;
  • Bij het baggeren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voortplantingscyclus van amfibieën;
  • Bij het maaien van waterplanten wordt vaak het ene jaar de ene kant, het andere jaar de andere kant van de watergang gemaaid;
  • Het waterschap gebruikt speciale zaadmengsels voor de begroeiing van dijken;
  • Bij stuwen en gemalen worden vispassages aangelegd, zodat vissen hun paaiplaatsen weer kunnen bereiken;
  • Het waterschap gebruikt geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. En in de waterbouw gebruikt het waterschap alleen materialen die niet uitlogen;
  • Het waterschap gebruikt groene energie;
  • Ruim honderd auto's van het waterschap rijden op Groengas;
  • Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein winnen we uit het zuiveringsslib zoveel energie, dat de installatie energieneutraal kan draaien.