De Lopikerwaardroute

Een van de aanvoerroutes van de KWA loopt door de Lopikerwaard.

Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal Keulevaart. Dit gemaal pompt het water naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Om de capaciteit van deze route te vergroten zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig. De capaciteit moet vergroot worden naar een robuuste 5,6 m3/s.

In maart 2018 is een voorkeursvariant vastgesteld. Deze variant is sindsdien in detail uitgewerkt zodat we nu precies weten waar langs de route welke maatregelen nodig zijn. Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die nodig zijn in de Lopikerwaard.

Meer informatie over de maatregelen die nodig zijn in Polsbroek, een flessenhals in de aanvoerroute, vindt u op pagina over Polsbroek.

Gebiedsavonden voor de Lopikerwaard: meld u aan!

We willen met u in gesprek gaan over de maatregelen die in de Lopikerwaard nodig zijn om de capaciteitsvergroting te realiseren en hoe we tot deze uitwerking zijn gekomen.

Hiervoor organiseren we twee digitale gebiedsavonden: op 27 oktober en op 2 november 2020.

Het organiseren van een bijeenkomst in Coronatijd gaat anders dan u van ons gewend bent. We werken met kleine groepen, tijdsslots en vooraf inschrijven.

Meer informatie over de avonden én een inschrijfformulier vindt u via de link hieronder.

Waar staan we nu?

De maatwerkvariant (voorkeursalternatief, 2018) bestond uit een combinatie van maatregelen: verbreden, verdiepen, isoleren en tijdelijk extra peilstijging accepteren langs de bestaande aanvoerroute van de KWA.

De afgelopen jaren zijn er nadere onderzoeken uitgevoerd naar het opbarstrisico van de bodem, de watergangen zijn in 3D ingemeten en tijdens de inzet van de KWA in 2018 heeft er een meetcampagne plaats gevonden. De resultaten zijn verwerkt in een hydrologisch model. Met dit model is het mogelijk de  maatregelen door te rekenen. Naast deze analyses zijn gesprekken gevoerd met medeoverheden, de klankbordgroep en overige belanghebbenden. Ook is er nader onderzocht welke flora en fauna voorkomen langs de route.

De input uit de gesprekken én het aangescherpte model hebben geleid tot een gedetailleerd beeld welke maatregelen waar langs de route nodig zijn om de capaciteitsvergroting te realiseren. Ook is nu duidelijk dat we op twee punten af moeten wijken van de maatwerkvariant:

  • op twee delen van het traject moeten we de extra capaciteitsuitbreiding (deels) realiseren in de polder door middel van twee parallelle watergangen.
  • de deelmaatregel “isoleren” vervalt. Uit onderzoek blijkt deze maatregel minder doelmatig dan eerder gedacht. Het accepteren van een maximale peilstijging tijdens inzet van de KWA, van tien centimeter voor de achterliggende polder, is doelmatiger.

Redenen voor de aanpassingen zijn onder meer dat er minder agrarische grond nodig is, natuur- en landschappelijke waarden bewaard blijven en de kosten lager zijn.

Maatregelen Lopikerwaard op de kaart

Maatregelen_LPW

Het begin van de Lopikerwaardroute bij gemaal De Koekoek

Vervolgproces

Komend najaar starten de gesprekken over de verwerving van grond met de grondeigenaren. Met de gemeente en provincies gaan we dit najaar in gesprek om de aanvraag van vergunningen voor te bereiden.

De kennis van de klankbordgroep Lopikerwaard, is voor het waterschap zeer waardevol en heeft geholpen om realistische en haalbare plannen op te kunnen stellen. Ook in de volgende fases, tijdens het projectplan en de uitvoering zullen we hen nauw betrekken.

De plannen worden verder uitgewerkt en beschreven in een projectplan. Het ontwerpprojectplan komt naar verwachting in het najaar 2021 in de inspraak. Tijdens deze inspraakperiode organiseren we opnieuw een informatieavond.

De start van de werkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022 en duurt tot het eind van 2023.

De afgelopen jaren in vogelvlucht

Vanaf 2016 zijn verschillende pakketten van maatregelen (varianten) gemaakt en uitgewerkt. In de jaren daarna zijn verschillende onderzoeken, proeven en gesprekken gevoerd.

Via onderstaande link nemen we u mee in het proces van de afgelopen jaren.

De Klankbordgroep Lopikerwaard

De klankbordgroep bestaat uit inwoners uit de Lopikerwaard, vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de LTO en een medewerker van de gemeente Lopik.

Rol van de klankbordgroep is:

  • wensen en ideeën uit het gebied aangeven
  • alternatieven voordragen
  • reageren op onderzoeken en uitwerkingen.

Knooppunt Polsbroek

Polsbroek is een flessenhals in de Lopikerwaardroute. Hier komen verschillende watergangen bij elkaar.  Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) onder de provinciale weg zorgen ervoor dat het knooppunt een knelpunt vormt in de waterroute.

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten. Hierbij wordt ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeterd, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

Over de plannen in Polsbroek leest u meer via de link hieronder.

Meer weten

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de KWA en de Lopikerwaardroute? Geef dan uw gegevens aan ons door.

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Miriam Duijkers, T. +316 1161 4726 of E: miriam.duijkers@hdsr.nl

De opgaven in 2018 in beeld

Wat komt er allemaal bij kijken als er in de toekomst meer dan twee keer zoveel water door de Lopikerwaard moet worden aangevoerd. En wat betekent dat voor (de inwoners van) dit gebied?  In deze film geeft gebiedsmanager Mathijs van de Griendt van het waterschap uitleg.

De film is gemaakt in 2018 na vaststelling van het voorkeursalternatief. Een aantal plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. Een aantal maatregelen, zoals het verbreden van de hele Lansing, zijn deels achterhaald door de praktijk.

In de film is sprake van een wateraanvoer van 2.500 liter water per seconde die de komende tijd verdubbeld gaat worden. Dit is exclusief de eigen watervraag: het water dat nodig is om in de waterbehoefte van alle gebruikers in het gebied te voorzien.