De Lopikerwaardroute

Een van de aanvoerroutes van de KWA loopt door de Lopikerwaard.

Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal Keulevaart waar het op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt wordt.

Om de capaciteit van deze route te vergroten zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig.  De capaciteit moet vergroot worden naar een robuuste 5,6 m3/s.

Daarom zijn verschillende varianten met maatregelen onderzocht en besproken met de klankbordgroep. In maart 2018 is een voorkeursvariant vastgesteld. Naast deze variant gaat het waterschap aan de slag in Polsbroek, om het doorstroomprofiel van de aanwezige stuwen te vergroten.

Presentatie projectplan Polsbroek

Maatregelen op een rij

  • Vergroten doorstroming verschillende weteringen door verbreden, verdiepen, isoleren en tijdelijk verhogen peil
  • Aanpassen stuwen/brug bij knooppunt Polsbroek

De Klankbordgroep Lopikerwaard

De klankbordgroep bestaat uit inwoners uit de Lopikerwaard, vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de LTO en een medewerker van de gemeente Lopik. De klankbordgroep geeft wensen aan uit het gebied, draagt alternatieven voor en geeft reactie op de onderzoeken en uitwerkingen. De kennis die zij inbrengen is voor het waterschap zeer waardevol om realistische en haalbare plannen op te kunnen stellen.

Foto gemaakt door Aschwin Snel tijdens een bezoek van de deltacommissaris Wim Kuijken.

Knooppunt Polsbroek

Bij Polsbroek komen verschillende watergangen bij elkaar. We spreken daar niet voor niets van een 'knooppunt'. Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt)(Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) onder de provinciale weg zorgen ervoor dat het knooppunt een knelpunt vormt in de waterroute.

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten. Hierbij wordt ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeterd, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

Het ontwerp-projectplan heeft van ter inzage van donderdag 23 april tot en met woensdag 3 juni, begeleid door een video-presentatie. Deze video-presentatie is hieronder terug te vinden. Tijdens de inspraakperiode zijn vijf zienswijzen ingediend. In het gelijktijdig vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het projectplan.

Het begin van de Lopikerwaardroute bij gemaal De Koekoek

De Lopikerwaaroute in beeld

Wat komt er allemaal bij kijken als er in de toekomst meer dan twee keer zoveel water door de Lopikerwaard moet worden aangevoerd. En wat betekent dat voor (de inwoners van) dit gebied?  In deze film geeft gebiedsmanager Mathijs van de Griendt van het waterschap uitleg.

In de film is sprake van een wateraanvoer van 2.500 liter water per seconde die de komende tijd verdubbeld gaat worden. Dit is exclusief de eigen watervraag: het water dat nodig is om in de waterbehoefte van alle gebruikers in het gebied te voorzien.

Vergroten doorstroming verschillende weteringen

Vanaf 2016 zijn verschillende pakketten van maatregelen (varianten) gemaakt en uitgewerkt. Daarbij is onder meer gekeken naar het verbreden en/of verdiepen van watergangen en het isoleren van het traject.

Middels een hydrologische veldproef is gekeken welke capaciteit het huidige systeem kan aanvoeren. Uit deze veldproef is gebleken dat het huidige KWA debiet (Het debiet is de gemiddelde hoeveelheid water, die per tijdseenheid wordt afgevoerd, uitgedrukt in kubieke meters per seconde) dat op een robuuste wijze getransporteerd kan worden 1,6 m³/s bedraagt. Met de voorgestelde maatregelen bij knooppunt Polsbroek komt dit op 2,1,m³/s. Dit betekent dat, naast de maatregelen bij knooppunt polsbroek, nog extra maatregelen nodig zijn om de benodigde capaciteit van 5,6 m³ te behalen.

Verder is onderzocht hoe groot de kans is dat slootbodems zullen opbarsten. Uit de opbarstberekeningen blijkt dat op enkele locaties een risico bestaat op bodemopbarsting. Om de kans op opbarsting te verkleinen zijn meerdere maatregelen mogelijk. Maatregelen zijn onder andere het aanbrengen van een grondverzwaring in de vorm van klei of zand of veen, het tijdelijk verhogen van het waterpeil en het aanbrengen van stijghoogteontspanners.

In maart 2018 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap ingestemd met het uitwerken van een zogenaamde maatwerkvariant. Deze variant bestaat uit een combinatie van het verbreden van watergangen, het verdiepen van watergangen, het lokaal isoleren van het traject en het tijdelijk beperkt verhogen van de peilen. Door het combineren van de maatregelen is de grondbehoefte voor deze variant aanzienlijk lager geworden dan in de eerdere varianten het geval was.

Kaart van het gebied met de maatregelen

Kaart Lopikerwaard

Vervolgproces

Begin maart 2018 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) ingestemd met het uitwerken van de maatwerkvariant. HDSR en Rijnland zijn nu bezig de mogelijke maatregelen (verdiepen, verbreden, isoleren, tijdelijke peilstijging) verder uit te werken en samen met het gebied te kijken welke maatregel waar mogelijk is. Deze planvormingsfase duurt van medio 2018 – medio 2020.

Hierbij betrekken wij nadrukkelijk het gebied, om kansen en mogelijkheden mee te nemen en zoveel mogelijk maatwerk te leveren die past bij de locatie.

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven!

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de KWA en de Lopikerwaardroute? Geef dan uw gegevens aan ons door.

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Martijn Oosting, T. 06 2029 4006 of E: MartijnOosting@hdsr.nl