Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+) Midden Nederland

Wat houdt KWA+ in?

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er  tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel.

De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor gezamenlijk een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden.

Op dit moment is ongeveer eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Door klimaatverandering en sociaal-economische veranderingen neemt deze behoefte toe en zal de aanvoerroute vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig.

Ons waterschap en hoogheemraadschap van Rijnland.werken samen aan dit project, dat onderdeel is van het Deltaprogramma Zoet water.

KWA op de kaart

1-Ned-HSR-1909-Projectkaart-A4-v6-met labels

Op de kaart ziet u naast de huidige aanvoerroute ook waar werkzaamheden moeten plaatsvinden om de capaciteitstoename te kunnen realiseren. Op de pdf hieronder vindt u een grote versie van de kaart.

De Lopikerwaardroute in beeld

Eén van de waterroutes om West Nederland in tijden van extreme droogte van extra zoetwater te voorzien, loopt door de Lopikerwaard. Door de klimaatverandering, moet er in de toekomst via deze route meer dan twee keer zoveel water worden aangevoerd. Wat betekent dat voor (de inwoners van) dit gebied? Gebiedsmanager Mathijs van de Griendt van het waterschap geeft uitleg.

In de film is sprake van een wateraanvoer van 2.500 liter water per seconde die de komende tijd verdubbeld gaat worden. Deze hoeveelheid water is exclusief de eigen watervraag: het water dat nodig is om in de waterbehoefte van alle gebruikers in het gebied van De Stichtse Rijnlanden te voorzien.

Laatste nieuws

De maatregelen langs de routes

De maatregelen vinden plaats langs drie routes:

De Lopikerwaardroute incl. Polsbroek

  • aanpassen stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen)/brug bij Knooppunt Polsbroek
  • vergroten doorstroming verschillende weteringen door verbreden, verdiepen, isoleren en verhogen peil

Route Leidsche Rijn / Oude Rijn incl. Enkele Wiericke

  • lokaal ophogen van oevers nabij Harmelen
  • aanpassen van twee bruggen bij Fort Wierickerschans
  • plaatsen inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) bij gemaal Haarrijn

Gekanaliseerde Hollandsche IJsselroute

  • het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
  • aanleggen van een opstelplaats voor mobiele pompen bij de Zuidersluis
  • het vergroten van de doorvoer van de Doorslagsluis
  • het verplaatsen van een gemaal in Park Oudegein

In beeld: nut en noodzaak van de KWA+

Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan aanvoer van zoet water vanuit het midden van het land? Deze animatie brengt dit helder in beeld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Martijn Oosting, T. 06 2029 4006 of E: MartijnOosting@hdsr.nl