Het project Capaciteitsuitbreiding KWA

De Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) Midden Nederland is een bestaande afspraak tussen vier waterschappen en Rijkswaterstaat. Het gaat naast De Stichtse Rijnlanden om de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Als door droogte en verzilting de normale waterinlaat vanuit de Hollandsche IJssel bij Gouda moet worden stilgelegd, zal water vanuit het oosten, via Bodegraven, naar het westen gevoerd worden. In de huidige situatie wordt naast het gebruik van water door De Stichtse Rijnlanden in zijn eigen gebied, circa 7 m³/s via Bodegraven naar West-Nederland doorgevoerd.

Tijdens meerdere droge perioden in het afgelopen decennium (2003 en 2011) bleek de maximale inlaatcapaciteit van water voor eigen gebruik én de KWA, onvoldoende. Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, heeft de regio West-Nederland een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma is onderdeel van het Deltaplan Zoetwater. Het is een adaptief programma. Dit wil zeggen dat de KWA in verschillende stappen wordt uitgebreid en er bij elke stap gekeken wordt naar nieuwe klimaatscenario’s en sociaal economische veranderingen.
Voorbeelden van dit soort veranderingen zijn een toename in zoetwatervragende bedrijvigheid o.a. drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, proceswater voor industrie (Heineken) en hoogwaardige teelten.

De eerste uitbreidingsstap is het uitbreiden van de capaciteit van de KWA van 7 naar 15 m³/s, via zowel Gouda (Waaijersluis) als Bodegraven (sluis Bodegraven). Deze stap moet in 2021 zijn afgerond.