Meekoppelkansen

Op diverse locaties langs de aanvoerroutes van de KWA zijn maatregelen nodig. Dat biedt voor het waterschap mogelijkheden om op sommige plekken iets extra's te doen. Bijvoorbeeld om de waterkwaliteit in een gebied te verbeteren of een bestaand knelpunt op te lossen. Een overzicht:

Lopikerwaard

Een kans langs deze route ligt bij het waterknooppunt Polsbroek. Door een directe verbinding te realiseren tussen het gedeelte van de Kerkvliet en het maalpand van de Koekoek, ontstaat er een extra mogelijkheid om in tijden van extreme regenval, extra water af te voeren naar gemaal De Koekoek. Eventuele wateroverlast in het dorp kan zo voorkomen worden.

Park Oudegein

Gemaal Oudegein pompt het overtollig water uit park Oudegein (ten oosten van de Doorslag) naar de Doorslag. Dit water stroomt langs kasteel Oudegein. Als de KWA in werking treedt stijgt het peil zowel in de Doorslag als rondom kasteel Oudegein met wateroverlast als gevolg. Om dit te voorkomen is een stuw in de kering van de Doorslag geplaatst die sluit bij peilverhoging in de Doorslag. Als de stuw gesloten is, kan het gemaal echter geen water meer afvoeren naar de Doorslag.  Bij een hevige bui tijdens een KWA periode kan dit alsnog leiden tot wateroverlast in het park.

De molenstichting heeft de wens om de verplaatste  molen Oudegein weer aan te sluiten op het watersysteem van het park. Deze molen staat aan de oever van de Doorslag. Als deze aansluiting er komt, biedt dit verschillende kansen:

  • De molen kan overtollig water uitslaan op de Doorslag en kan als cultuurhistorisch object zijn oude functie weer vervullen, waardoor de educatieve waarde van de molen veel groter wordt;
  • De waterkwaliteit in het park wordt verbeterd omdat de molen water door het park kan malen
  • Het waterschap heeft de mogelijkheid om bij de molen een gemaaltje te bouwen, die dezelfde functie heeft als de molen.
  • De stuw bij het kasteel kan gesloten blijven en alleen worden geopend tbv scheepvaart.
  • Het risico op overstroming tgv doorbraak peilscheiding wordt nihil.
  • Wateroverlast bij het kasteel wordt voorkomen.

Het waterschap gaat nader onderzoek doen naar de mogelijkheden

Renovatie Noordergemaal

Om de extra aanvoer mogelijk te maken is ook extra pompcapaciteit nodig. Een deel van deze capaciteit wordt geleverd door het Noordergemaal. In 2016 wordt dit gemaal gerenoveerd. Als meekoppelkans worden er een aantal eenvoudige technische maatregelen uitgevoerd, zoals het verzwaren van de aandrijving. De inschatting is dat de capaciteit van het Noordergemaal hierdoor vergroot.


Knooppunt Polsbroek

Capaciteitsvergroting knooppunt Polsbroek

Dit is een impressie van mogelijke maatregelen rond knooppunt Polsbroek.

Het gerenoveerde Noordergemaal

IMG_6485