Maatregelen

De Lopikerwaardroute

Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal Keulevaart waar het op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt wordt. In de Lopikerwaard zullen de meeste ingrepen in het watersysteem nodig zijn, omdat het systeem onvoldoende groot is. De capaciteit moet vergroot worden naar een robuuste 5,6 m3/s. Dat wil zeggen zonder dat streefpeilen uit het peilbesluit worden overschreden én met acceptabele stroomsnelheden.

Meer informatie?

Meer informatie over de uitgevoerde onderzoeken en de maatregelen die nodig zijn langs deze aanvoerroute, leest u hier.

gemaal de koekoek

Gemaal de Koekoek

Oplossen knelpunten Oude en Leidsche Rijn

Eén van de aanvoerroutes is de Oude en Leidsche Rijn. De kade en/of beschoeiing langs dit water is op een aantal plekken te laag. Tijdens eerdere KWA-inzet (2003 en 2011) trad de Oude en Leidsche Rijn rond het dorp Harmelen op die plekken buiten zijn oevers. Om dit in de toekomst te voorkomen zal de oeverconstructie op verschillende plaatsen worden opgehoogd. Ineen deel van Harmelen zal het waterschap het ophogen van de beschoeiing combineren met het ophogen van de dijk langs de Oude en Leidsche Rijn.

Oplossen knelpunten Enkele Wiericke

De Enkele Wiericke is een kanaal dat de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) bij Hekendorp verbindt met de Oude Rijn bij Nieuwerbrug. De doorstroombreedte van het kanaal zelf is voldoende voor de KWA. Er zijn twee bruggen bij Fort Wierickerschans die een knelpunt zijn voor de doorstroming. In de planvormingsfase zal gekeken worden of de bruggen vervangen worden door nieuwe bruggen. Een andere mogelijkheid is het realiseren van extra wateraanvoer met een duiker.

De waterinlaat van de Enkele Wiericke bij Hekendorp is in 2013 al vervangen. Bij deze vervanging is rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de KWA en zijn grotere inlaatkokers geplaatst.

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ)

In 2017 start het waterschap met het baggeren van de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Door de uitbreiding van de KWA is het nodig om het waterprofiel van de gekanaliseerde Hollandse IJssel te vergroten tot 30 cm onder de leggerdiepte. Daardoor kan er meer water door de rivier stromen en blijft het waterpeil in Nieuwegein bij de inzet van KWA binnen de marges. Deze maatregel komt bovenop het reguliere onderhoudsbaggerwerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze maatregel

Vergroten aanvoer Doorslagsluis

De Doorslagsluis is gelegen in Nieuwegein, ter hoogte van de Herenstraat. De schutsluis dateert uit 1671 en doet sinds 1978 niet meer als zodanig dienst. De sluis vormt een knelpunt in de doorvoer van extra water naar West-Nederland. Daarom wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra water doorvoer te realiseren.

De Doorslagsluis heeft een monumentale status. Zowel het waterschap als de gemeente willen de historische kenmerken van de sluis zoveel mogelijk behouden.

Om een goed beeld van de sluis te krijgen wordt momenteel een aantal onderzoeken uitgevoerd: een technisch onderzoek naar de staat van de sluis en een historisch onderzoek naar de bouwgeschiedenis en monumentale waarde van de sluis. Deze onderzoeken geven duidelijkheid over wat er precies aanwezig is in sluis, zodat hier in de verdere uitwerking rekening mee kan worden gehouden. Naar verwachting zijn in januari 2019 alle onderzoeken afgerond. Hierna zal worden gekeken welke opties mogelijk zijn om extra water door de Doorslag te voeren.

Reserveren mobiele pompen voor Zuidersluis

In tijden van extreme droogte is er vaak ook sprake van een maximale watervraag van functies in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. In die situaties zal de gewenste doorvoercapaciteit bij de Waaijersluis in Gouda en de sluis bij Bodegraven niet behaald worden. Daarom wordt er bij de Zuidersluis in Nieuwegein een locatie gereserveerd en ingericht voor mobiele noodpompen. Met die noodpompen kan extra water via de Doorslag naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt worden. De effecten van de inzet van deze pompen op de omgeving zijn nog onbekend.