HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Maatregelen en 'meekoppelkansen'

Maatregelen

Oplossen knelpunten Oude en Leidsche Rijn

Eén van de aanvoerroutes is de Oude en Leidsche Rijn. De kade en/of beschoeiing langs dit water is op een aantal plekken te laag. Tijdens eerdere KWA-inzet (2003 en 2011) trad de Oude en Leidsche Rijn rond het dorp Harmelen op die plekken buiten zijn oevers. Om dit in de toekomst te voorkomen zal de oeverconstructie op verschillende plaatsen worden opgehoogd. In Harmelen zal het waterschap het ophogen van de beschoeiing combineren met het ophogen van de dijk langs de Oude en Leidsche Rijn.

Oplossen knelpunten Enkele Wiericke

De Enkele Wiericke is een kanaal dat de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) bij Hekendorp verbindt met de Oude Rijn bij Nieuwerbrug. De doorstroombreedte van het kanaal zelf is voldoende voor de KWA. Er zijn twee bruggen bij Fort Wierickerschans die een knelpunt zijn voor de doorstroming. In de planvormingsfase zal gekeken worden of de bruggen vervangen worden door nieuwe bruggen. Een andere mogelijkheid is het realiseren van extra wateraanvoer met een duiker.

De waterinlaat van de Enkele Wiericke bij Hekendorp is in 2013 al vervangen. Bij deze vervanging is rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de KWA en zijn grotere inlaatkokers geplaatst.

Route De Koekoek-Keulevaart optimaliseren

Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal Keulevaart waar het op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt wordt. In de Lopikerwaard zullen de meeste ingrepen in het watersysteem nodig zijn, omdat het systeem onvoldoende groot is. Watergangen moeten verbreed worden, stuwen vergroot en mogelijk bruggen verplaatst. Welke maatregelen uitgevoerd worden, is afhankelijk van de aanvoerroute die gekozen wordt. 
Uit de verkenningsfase blijkt dat er nader onderzoek nodig is om een besluit te nemen over de meest efficiënte route door de Lopikerwaard. Op de kaart met de maatregelen is in het oranje gearceerde gebied het zoekgebied te zien.
Maatregelen die in 2017 wel verder worden uitgewerkt zijn het oplossen van de knelpunten in Polsbroek en langs De Lansing. In Polsbroek is het plan om stuw Slangeweg te verwijderen en de duiker onder de Slangeweg te verbreden. Langs de watergang De Lansing ligt een vooroever. Het verwijderen van de vooroever zorgt voor een betere doorstroming.

Gemaal De Koekoek levert water aan voor de aanvoerroute door de Lopikerwaard

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ)

In 2017 start het waterschap met het baggeren van de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Door de uitbreiding van de KWA is het nodig om het waterprofiel van de gekanaliseerde Hollandse IJssel te vergroten tot 30 cm onder de leggerdiepte. Daardoor kan er meer water door de rivier stromen en blijft het waterpeil in Nieuwegein bij de inzet van KWA binnen de marges. Deze maatregel komt bovenop het reguliere onderhoudsbaggerwerk.


Reserveren (locatie) mobiele pompen voor Zuidersluis

In tijden van extreme droogte is er vaak ook sprake van een maximale watervraag van functies in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. In die situaties zal de gewenste doorvoercapaciteit bij de Waaijersluis in Gouda en de sluis bij Bodegraven niet behaald worden. Daarom wordt er bij de Zuidersluis in Nieuwegein een locatie gereserveerd en ingericht voor mobiele noodpompen. Met die noodpompen kan extra water via de Doorslag naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt worden. De effecten van de inzet van deze pompen op de omgeving zijn nog onbekend. Een praktijkproef in 2017 moet uitwijzen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Meekoppelkansen

Op diverse locaties langs de aanvoerroutes van de KWA zijn maatregelen nodig. Dat biedt voor het waterschap mogelijkheden om op sommige plekken iets extra's te doen. Bijvoorbeeld om de waterkwaliteit in een gebied te verbeteren of een bestaand knelpunt op te lossen. Een overzicht:

Park Oudegein

Gemaal Oudegein pompt het overtollig water uit park Oudegein (ten oosten van de Doorslag) naar de Doorslag. Dit water stroomt langs kasteel Oudegein. Als de KWA in werking treedt stijgt het peil zowel in de Doorslag als rondom kasteel Oudegein met wateroverlast als gevolg. Om dit te voorkomen is een stuw in de kering van de Doorslag geplaatst die sluit bij peilverhoging in de Doorslag. Als de stuw gesloten is, kan het gemaal echter geen water meer afvoeren naar de Doorslag.  Bij een hevige bui tijdens een KWA periode kan dit alsnog leiden tot wateroverlast in het park.

De molenstichting heeft de wens om de verplaatste  molen Oudegein weer aan te sluiten op het watersysteem van het park. Deze molen staat aan de oever van de Doorslag. Als deze aansluiting er komt, biedt dit verschillende kansen:

  • De molen kan overtollig water uitslaan op de Doorslag en kan als cultuurhistorisch object zijn oude functie weer vervullen, waardoor de educatieve waarde van de molen veel groter wordt;
  • De waterkwaliteit in het park wordt verbeterd omdat de molen water door het park kan malen
  • Het waterschap heeft de mogelijkheid om bij de molen een gemaaltje te bouwen, die dezelfde functie heeft als de molen.
  • De stuw bij het kasteel kan gesloten blijven en alleen worden geopend tbv scheepvaart.
  • Het risico op overstroming tgv doorbraak peilscheiding wordt nihil.
  • Wateroverlast bij het kasteel wordt voorkomen.

Het waterschap gaat nader onderzoek doen naar de mogelijkheden.

Lopikerwaard

Een kans langs deze aanvoerroute is de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke, flauw aflopende oevers dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Een andere kans ligt bij het waterknooppunt Polsbroek. Door een directe verbinding te realiseren tussen het gedeelte van de Kerkvliet en het maalpand van de Koekoek, ontstaat er een extra mogelijkheid om in tijden van extreme regenval, extra water af te voeren naar gemaal De Koekoek. Eventuele wateroverlast in het dorp kan zo voorkomen worden.

Renovatie Noordergemaal

Om de extra aanvoer mogelijk te maken is ook extra pompcapaciteit nodig. Een deel van deze capaciteit wordt geleverd door het Noordergemaal. In 2016 wordt dit gemaal gerenoveerd. Als meekoppelkans worden er een aantal eenvoudige technische maatregelen uitgevoerd, zoals het verzwaren van de aandrijving. De inschatting is dat de capaciteit van het Noordergemaal hierdoor vergroot. Aan het eind van 2016 zal door middel van een praktijkproef gevalideerd worden welke extra capaciteit er geleverd kan worden.