Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) Midden Nederland

Wat houdt KWA in?

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch blijkt dat tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, er in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar is als gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel.

De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, bieden hiervoor gezamenlijk een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden.

Op dit moment is eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Echter door klimaatverandering en sociaal-economische veranderingen neemt deze behoefte toe en zal de aanvoerroute vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig.

Het project gebeurt in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland.

De KWA in bedrijf

De KWA die op dinsdag 24 juli 2018 in werking is gesteld, is na 63 dagen op 27 september uitgezet. Meer informatie over het inwerking zijn van de KWA, vindt u op onze droogtepagina.

KWA op de kaart

Route KWA

Op de kaart ziet u naast de huidige aanvoerroute ook waar werkzaamheden moeten plaatsvinden om de capaciteitstoename te kunnen realiseren. Bij het bepalen van de te nemen maatregelen is uitgegaan van een frequentie van het in werking stellen van de KWA van circa eens in de 8 jaar, voor een periode van maximaal 3 maanden.

De Lopikerwaardroute in beeld

Eén van de waterroutes om West Nederland in tijden van extreme droogte van extra zoetwater te voorzien, loopt door de Lopikerwaard. Door de klimaatverandering, moet er in de toekomst via deze route meer dan twee keer zoveel water worden aangevoerd. Wat betekent dat voor (de inwoners van) dit gebied? Gebiedsmanager Mathijs van de Griendt van het waterschap geeft uitleg.

In de film is sprake van een wateraanvoer van 2.500 liter water per seconde die de komende tijd verdubbeld gaat worden. Deze hoeveelheid water is exclusief de eigen watervraag: het water dat nodig is om in de waterbehoefte van alle gebruikers in het gebied van De Stichtse Rijnlanden te voorzien.

Meekoppelkansen

oudegein

Omdat het waterschap langs de aanvoerroutes op verschillende plekken maatregelen moet nemen, zijn er ook kansen om extra maatregelen te nemen of bestaande problemen op te lossen (zogenaamde 'meekoppelkansen'). Het verbeteren van de waterhuishouding bij Park Oudegein in Nieuwegein is een meekoppelkans.

Laatste nieuws

Welke maatregelen zijn nodig?

De wateraanvoer richting West-Nederland gebeurt via drie routes:

De Lopikerwaardroute
De route Leidsche Rijn - Oude Rijn
De route Gekanaliseerde Hollandse IJssel - Enkele Wiericke

De maatregelen:

  • Oplossen knelpunten Oude en Leidsche Rijn;
  • Oplossen knelpunten Enkele Wiericke;
  • Route Koekoek-Keulevaart optimaliseren;
  • Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) tot diepte van 20 cm  onder de leggerdiepte (alleen deel onder de legger);
  • Vergroten aanvoer Doorslagsluis;
  • Reservering locatie mobiele pompen/gemaal voor Zuidersluis;
  • Beheren van het zomerpeil van de boezem van Rijnland op -0,61 m N.A.P.

In beeld

Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan aanvoer van zoet water vanuit het midden van het land? Deze animatie brengt dit helder in beeld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Marcel Wijstma, tel. (030) 634 5897 of Marcel.Wijstma@hdsr.nl

Waterknooppunt Polsbroek web

Het waterknooppunt bij Polsbroek. Hier zitten verschillende vernauwingen in de aanvoerroute naar West- Nederland.

Fotostudio Aschwin Snel

Wanneer gebeurt wat?

Planning