HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wat gaan we doen?

Wat gaat er gebeuren langs de Hollandsche IJssel?

Het waterschap heeft in 2013 het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel inclusief de Doorslag overgenomen van Rijkswaterstaat. Deze stroomt van de Waaiersluis in Gouda tot aan de Zuidersluis in Nieuwegein. De werkzaamheden die de komende jaren door het waterschap worden uitgevoerd, zijn:

  • Baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Doorslag om de aan- en afvoer van water te garanderen.
  • Opknappen van dijken en oevers
  • Verkennen van (synergie)kansen met de omgeving.

Ontwerp-projectplan baggeren

Voor de baggerwerkzaamheden is een projectplan opgesteld. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoonnummer (030) 634 59 12 of mailen naar _baggerenghij@hdsr.nl

Baggeren

Sinds de jaren ‘70 zijn er nagenoeg geen baggerwerkzaamheden meer uitgevoerd en dit is, zoals u als aanwonende ongetwijfeld heeft gemerkt, hard nodig. Het waterschap heeft dan ook het voornemen om de gehele Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te gaan baggeren. Dit is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is en om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden gebaggerd, wordt iets dieper gebaggerd. Dit wordt overdiepte genoemd.

Daarnaast heeft ons waterschap een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West- Nederland in extreem droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen (KWA).

Fotoalbum

IMG_1759
P1050097
test3
test4

Aanbesteding baggeren

De aanbesteding van de baggerwerkzaamheden is in voorbereiding. In maart 2017 is bekend welk bedrijf of consortium de baggerwerkzaamheden in de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gaat uitvoeren.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u een aantal vragen en antwoorden. Dit wordt regelmatig aangevuld.

Oevers / oeverbescherming

De helft van de oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is van particuliere perceeleigenaren. Het waterschap is onderhoudsplichtig voor ongeveer de helft van de oevers; in grote lijnen voor de oevers aan de zijde van het jaagpad. Binnen de kernen zijn de gemeenten veelal onderhoudsplichtig. Uit een visuele inspectie van de oevers blijkt dat veel oevers, beschoeiingen en keringen van het waterschap in een slechte staat van onderhoud verkeren. Een aantal hiervan blijft nu staan, omdat er genoeg tegendruk is vanuit de baggerlaag. Als deze laag straks is verwijderd, bestaat de kans dat de slechte beschoeiingen bezwijken.

Het waterschap gaat daarom in 2017 beginnen met het vervangen van een deel van de beschoeiing, daar waar deze ons eigendom is. Per jaar wordt een deel gedaan. De totale vervanging duurt vele jaren. Perceeleigenaren van aangrenzende oevers zijn volgens de Keur verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing langs hun perceel.

Als u twijfelt over de staat van onderhoud van uw oever of beschoeiing, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via baggerenghij@hdsr.nl. Wij helpen u graag en denken, als u dat wilt, met u mee over de mogelijkheden.

Keringen / dijken

Er zullen werkzaamheden plaatsvinden om de keringen en dijken aan de veiligheidseisen te laten voldoen. Waar oevers en keringen elkaar raken worden ze gezamenlijk aangepakt en verbeterd.