Projectplan baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vastgesteld

Gepubliceerd op 4 april 2017

Binnenkort starten er baggerwerkzaamheden aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Het projectplan college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap heeft dit plan op 28 maart 2017 vastgesteld. Voorafgaand hieraan heeft het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen, ter inzage gelegen van 12 januari tot en met 23 februari 2017. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Dieper baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem)

Deze werkzaamheden zijn nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Er  wordt dieper gebaggerd, om tijdens droogte voldoende water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA).