HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Baggeren en overhangend hout

Waarom baggeren

Sinds de jaren ‘70 zijn er nagenoeg geen baggerwerkzaamheden meer uitgevoerd en dit is, zoals u als aanwonende ongetwijfeld heeft gemerkt, hard nodig. Het waterschap heeft dan ook het voornemen om de gehele Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te gaan baggeren. Dit is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is en om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden gebaggerd, wordt iets dieper gebaggerd. Dit wordt overdiepte genoemd.

Daarnaast heeft ons waterschap een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West- Nederland in extreem droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Water-Aanvoer Midden Nederland (KWA).

Voorbereidende werkzaamheden

Op dit moment is de aannemer bezig met de voorbereidende werkzaamheden om te kunnen baggeren in de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het gaat om het inpeilen van de waterbodem, het uitvoeren van aanvullend waterbodemonderzoek om de milieuhygiënische kwaliteit van de bagger vast te stellen, onderzoek naar de stabiliteit van oevers en kaden, het aanvragen van vergunningen, het inventariseren en controleren van de ligging van kabels en leidingen en het afstemmen van het werk met bijvoorbeeld bedrijven die aan de GHIJ gevestigd zijn. Naar verwachting zal de hinder of overlast van de voorbereidende werkzaamheden voor de omgeving en de scheepvaart minimaal zijn.

Start baggeren in augustus 2017

Begin augustus 2017 start Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw uit Velddriel met het baggeren van de GHIJ. Deze aannemer heeft in zijn werkplan veel aandacht besteed aan een goede afvoer van de bagger, het stabiel houden van de oevers en het beperken van de hinder voor scheep- en recreatievaart en omgeving.Het baggeren duurt zo’n negen maanden en vindt grotendeels buiten het vaarseizoen plaats. De planning is als volgt:

  • 1 augustus - 31 oktober 2017: traject Oudewater-Gouda (hierbij blijft een passeerstrook vrij voor de recreatievaart);
  • 1 november - 21 december 2017: traject Montfoort-Oudewater;
  • 1 januari - 31 maart 2018: traject Montfoort-Doorslag Nieuwegein.

De aannemer is nu bezig met de voorbereidende werkzaamheden.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u een aantal vragen en antwoorden. Dit wordt regelmatig aangevuld.

Baggeren en overhangend hout

Sinds de overdracht door Rijkswaterstaat in 2013 van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) aan het waterschap, is het waterschap vaarwegbeheerder van de GHIJ.

Door de recente overdracht is de GHIJ nog niet opgenomen in de huidige Keur van het waterschap (een verordening met regels en verplichtingen waar iedereen zich moet houden). De nieuwe Keur wordt naar verwachting in 2018 van kracht. Daarmee is er sprake van een overgangssituatie. Vanwege deze situatie wil het waterschap inventariseren waar overhangend hout een gevaar voor varende passanten oplevert.

Want hout dat over het water hangt is om meerdere redenen ongewenst:

Voor de veiligheid
De doorvaartbreedte en het zicht op de rivier ter plaatse worden beperkt, vooral in en nabij bochten, ligplaatsen en bruggen. Ook zijn er situaties waar de bomen zodanig over het water hangen, dat omvallen reëel is. Hierdoor kunnen er  gevaarlijke situaties ontstaan voor varende passanten. Ook loshangende takken kunnen gevaar opleveren.

Gelet op de veiligheid, gaat het waterschap inventariseren waar er bomen of groen gesnoeid moeten worden. Wij nemen contact op met de eigenaar van de percelen waar het overhangend hout de veilige scheepvaart belemmert en uitstel niet aanvaardbaar is. Eenvoudige snoeiwerkzaamheden vanaf het water, zijn voor rekening van het waterschap. Voor snoeiwerkzaamheden vanaf de kant die meer tijd kosten, vraagt het waterschap actie en een bijdrage van de eigenaar. U kunt dan denken aan een treurwilg die met een hoogwerker gesnoeid moet worden. Of aan een scheef hangende populier die gekapt moet worden, omdat de boom in het water dreigt te vallen.

Voor het onderhoud
Overhangend hout maakt onderhoud aan de oever en het baggeren van de GHIJ heel lastig en soms onmogelijk. Ook veroorzaakt de bladval van overhangend hout op de langere termijn extra aangroei van bagger op de bodem van de GHIJ.

Daarom inventariseren we ook waar het overhangend hout problemen geeft voor het onderhoud dat wordt uitgevoerd, vóórdat de nieuwe Keur van kracht wordt. Bijvoorbeeld bij het baggeren. Ook hier geldt voor de snoeiwerkzaamheden dat het waterschap eenvoudig onderhoud nu voor zijn rekening neemt. Voor snoeiwerkzaamheden vanaf de kant, die meer tijd kosten, vraagt het waterschap actie en een bijdrage van de eigenaar.

De grondeigenaar met een perceel dat tot aan het water loopt, is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van dat perceel. Met de nieuwe Keur is de grondeigenaar ook verantwoordelijk voor het verwijderen van overhangend hout boven het water. Los van de Keur is het natuurlijk zo dat niemand een ander in gevaar mag brengen.

Fotoalbum

IMG_1759
P1050097
test3
test4

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over baggeren? Dan kunt u contact opnemen met aannemer Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw, via baggerenghij@hdsr.nl