Baggeren

Waarom baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Het water dat door de GHIJ stroomt, neemt slib met zich mee. Dat slib hoopt zich op de bodem van de rivier op waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg. Dit weghalen van slib heet baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit en kan er op de rivier gevaren blijven worden. Baggeren is dus nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Om te zorgen dat die (legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?))diepte altijd beschikbaar is en om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden gebaggerd, wordt iets dieper gebaggerd. Dit wordt overdiepte genoemd.

Voldoende zoet water

Daarnaast heeft ons waterschap een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West- Nederland in extreem droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Water-Aanvoer Midden Nederland (KWA).

Aanbesteding

Na een Europese aanbesteding zonder voorselectie zijn de baggerwerkzaamheden aan J.P. Schilder BV gegund als inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.

De aanbiedingen zijn beoordeeld op een viertal criteria:

  1. Uitvoering van het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Hierbij is bijvoorbeeld gekeken of de aanbieder tijdens het baggerproces rekening houdt met nevenprojecten, er een goede en efficiënte scheiding is van reststoffen, het een robuust proces is zodat verstoringen weinig of geen invloed hebben op de doorlooptijd, waterkwaliteit en het budget.
  2. Effect van de uitvoering op de omgeving. Hiermee wordt bedoelt dat de baggerwerkzaamheden draagvlak moeten krijgen en houden van omwonenden, vaarweggebruikers en overige stakeholders. Er wordt gevraagd en verwacht dat een projectmethode wordt bedacht en uitgevoerd die zorgt voor een zo groot mogelijke veiligheid en laag mogelijk risicoprofiel.
  3. Hinder en hinderbeleving. Hinder is ongewenst. De werkzaamheden vinden plaats in een druk gebied waar omwonenden zeer betrokken zijn, willen meedenken, veel kennis hebben en daarom ook goed geïnformeerd willen worden. Daarnaast zijn veel oevers in eigendom van derden waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden.
  4. Duurzaamheid. Het waterschap heeft de Green deal ondertekend en heeft voor de komende jaren een visie en agenda opgesteld (“Duurzaam waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) Deel1 – Visie en uitgangspunten en Deel 2 – Programma”). Met dit criterium wil het waterschap de ruimte creëren voor de markt om binnen haar eigen kracht maximaal bij te dragen aan de duurzaamheidsambitie.

Vaarseizoen

Vanwege hinder voor de gebruikers van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt er niet gebaggerd tijdens het vaarseizoen tussen 1 juni en 1 september.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem)? Dan kunt u contact opnemen via baggerenghij@hdsr.nl