Opgaven en gezamenlijk ambitie

Ambitiedocument

In het bestuurlijk platform GHIJ zijn naast het waterschap, de gemeenten Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein en de gebiedscommissie Utrecht-west en de provincie Utrecht vertegenwoordigd. Op de agenda staan onderwerpen die de samenwerking tussen alle partijen betreffen. Zo zijn de (m.n. ruimtelijke) ontwikkelingen van de diverse organisaties onderwerp van gesprek. En ook de vraag op welke manier dit samenhangt met de werkzaamheden van het waterschap langs de GHIJ.

De informatie die naar voren is gekomen tijdens de informatiebijeenkomsten in 2017 is verwerkt in een digitale ‘Ambitiekaart’.  Deze kaart brengt ontwikkelingen, raakvlakken en verbanden rondom de GHIJ in beeld. De kaart is bedoeld als hulpmiddel voor het platform. Daarnaast is er gewerkt aan een ambitiedocument. Het ambitiedocument vormt het uitgangspunt voor concrete kansen die het waterschap met belanghebbenden wil oppakken om tot win-win situaties te komen. De komende tijd wordt het ambitiedocument aan de colleges van de gemeenten en het waterschap ter goedkeuring voorgelegd. Het ambitiedocument wordt door de gemeenten meegenomen in de op te stellen omgevingsvisie.

Kernkwaliteiten

De kaart laat zien welke kernkwaliteiten de rivier heeft. Het uiterlijk van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt bepaald door de waterstaatkundige geschiedenis. Dat is ons watererfgoed. Het laat zien hoe de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel functioneel is gebruikt en zich he eft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen. Deze geschiedenis mag gezien en verteld worden.

Accentent en richtinggevende principes

Op de kaart ziet u accenten op dynamiek, wonen en werken, watererfgoed, recreatie en natuur. Deze zijn richtinggevend bij de werkzaamheden aan oevers en keringen. Het opknappen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel willen we weloverwogen doen, met respect voor de geschiedenis, maar met onze blik op de toekomst gericht.

Recreatief gebruik verbeteren (routestructuren)

Jaagpad IJsselstein

Het jaagpad is een uniek cultuurhistorisch element langs de GHIJ en biedt mogelijkheden voor wandelen en struinen langs de rivier. Het dient dan ook zo goed mogelijk behouden te blijven en geïntegreerd te worden in wandelrondjes vanuit kernen en verbindingsroutes tussen kernen.

Op diverse plaatsen vlak langs de GHIJ of in aansluiting op kernen dient in de toekomst het wandelnetwerk beter op elkaar aangesloten te worden. Daarnaast zijn er ook wensen voor betere fietsverbindingen. Ook moet er een optimale aansluiting komen op voorzieningen voor dagrecreatie (zoals routeinformatie, parkeerplaatsen, rustpunten, sanitair) en verblijfsrecreatie (zoals hotels, B&B’s en campings) en op toeristische overstappunten (TOP) gewenst.

Bij herinrichtingsopgaven in het stedelijk gebied dienen, daar waar mogelijk, kansen gegrepen te worden om een kwaliteitsslag te maken. Bijvoorbeeld het openbaar maken van de ruimte langs de GHIJ en die inrichten met rustpunten.

Werkgroep gestart

Onlangs is een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de betrokken overheden gestart om de jaagpaden langs de GHIJ in kaart te brengen. Grote gedeelten van de oevers van Nieuwegein tot Gouda zijn openbaar toegankelijk, maar ook hele delen niet. De werkgroep zoekt uit waar het wenselijk is het jaagpad terug te brengen en waar dit uitvoerbaar is.

Beeldkwaliteit oevers aandacht geven

Aandacht voor de beeldkwaliteit van de inrichting langs de GHIJ met een verschil tussen het stedelijk gebied en het landelijk gebied draagt bij aan een hogere belevingswaarde van de GHIJ.

In de steden is veel dynamiek; er vinden verschillende activiteiten plaats op een klein oppervlak, zoals: aanlegplaatsen, overnachtingsmogelijkheden, horeca en winkels langs het water. Bij voorkeur ligt er openbare ruimte langs het water met een hoge beeldkwaliteit (historisch, stedelijk of parkachtig). De beschoeiingen moeten op orde te zijn en er wordt ruimte geboden voor creatief en gebiedsspecifiek ondernemerschap.

Daarentegen ligt in het buitengebied de nadruk op de beleving van rust, ruimte en de rivieren en veenweidelandschap door extensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en varen. Behoud van het jaagpad, met beplanting die bij het landschap past, is gewenst. Overhangend hout moet worden verwijderd en bijgehouden worden, omdat dit de doorvaarbaarheid in gevaar brengt.

Gezamenlijke ambities

De gebiedspartners voorzien de komende jaren ontwikkelingen in de directe omgeving van de GHIJ. Afgesproken is om de ontwikkelingen in het gebied waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat een kans om de uitstraling van de GHIJ blijvend te verbeteren. Te denken valt aan:

Zonering landelijk en stedelijk gebied Met een zonering wordt ingezet op het versterken van de afwisseling tussen de kernen en het buitengebied. Van oudsher ontwikkelden de kernen zich langs het water als concentratiepunten van voorzieningen op enige afstand van elkaar. Het buitengebied maakt onderdeel uit van het Groene Hart, waar openheid en rust belangrijke waarden vormen.

Watererfgoed behouden, benutten en beleven De bijzondere geschiedenis van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is op diverse plekken in het landschap zichtbaar aanwezig. De watergeschiedenis is afleesbaar bij bijvoorbeeld gemalen, sluizen, steenfabrieken, touwfabrieken, musea, de museumwerf, molens en schansen. Deze geschiedenis is gebied specifiek en vormt een prachtige ‘blauwe draad’ en een bijzonder thema voor het uitbouwen van recreatie en toerisme. Door recreatieve routes te koppelen aan de historie van het gebied ontstaan interessante wandelingen door de geschiedenis van het landschap.

Projecten onder watererfgoed behouden, benutten en beleven zijn:

  • Jaagpad behouden
  • Oude Hollandse Waterlinie herkenbaar maken
  • Cultuurhistorie in gebieden herkenbaar maken
  • Herontwikkeling steenfabriek IJsseloord
  • Watergeschiedenis Nieuwegein versterken

Fotoalbum

Zicht op de GHIJ
Jaagpad IJsselstein
Montfoort Onder de Boompjes
Jaagpad
GHIJ tussen Haastrecht en Oudewater
Oudewater
Molen Oudegein
Slechte oeverbeschoeiing

Waterrecreatie / watertoerisme

De boot is het vervoermiddel bij uitstek om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel met het aangrenzende IJssellandschap en de aanliggende kernen te ervaren. Er is een wens voor het beter faciliteren van vaarroutes met boothellingen, rustplaatsen, parkeerplaatsen, informatie, toiletten, etc. Ook zijn er wensen voor uitbreiding van 3x24 uur aanlegplaatsen in de kernen, zodat bezoekers vanaf het water de kernen kunnen bezoeken. Een werkgroep ligplaatsen, waarin een vertegenwoordiging van  de gemeenten en de vaarwegbeheerder van HDSR zitten, heeft in beeld gebracht wat, waar mogelijk is en gewenst is. Benadrukt wordt dat de GHIJ een smalle rivier is met veel bochten. De nautische veiligheid is bepalend.

Impressie bewonersavonden in 2017

Informatieavond Montfoort