Oeverbeschoeiingen

Oeverbeschoeiingen

Onderdeel van het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is het op orde brengen van de oeververdediging. Per jaar wordt een deel gedaan. De totale vervanging duurt vele jaren. Perceeleigenaren van aangrenzende oevers zijn volgens de Keur verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) langs hun perceel. Het waterschap is onderhoudsplichtig voor ruim de helft van alle oevers langs de GHIJ. Dit betreft in grote lijnen de oevers aan de zijde van het jaagpad en de oevers grenzend aan grondeigendom van overheidsinstanties zoals provincie en het rijk. De gemeenten langs de GHIJ zijn voor een groot deel onderhoudsplichtig voor de oevers in de dorps- en stedelijke kernen. Tot slot is een aanzienlijk deel van de oevers langs de GHIJ in eigendom bij particulieren die daarmee onderhoudsplichtig zijn.

Het totaal areaal aan oevers betreft circa 37 kilometer. Op basis van een eerste globale inventarisatie blijkt dat een groot gedeelte hiervan in slechte staat verkeert. Het waterschap kan niet overal tegelijkertijd met het herstel van de oeververdediging aan de slag. We starten uiteraard wel met trajecten die er slecht aan toe zijn. Het totale vervangingsprogramma - dus de circa 37 kilometer - neemt een periode van circa 25 jaar in beslag.

Dijk- en oeververbetering Willeskop

Verkenningsfase

Tussen Oudewater en Montfoort, aan de zuidkant van de GHIJ, moet zowel de dijk als de oever verbeterd worden. Het waterschap is onlangs gestart met het onderzoeken naar de staat van de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) en welke maatregelen er moeten worden genomen. Deze verkenning start in het tweede half jaar van 2019.

Vervangen oeverbeschoeiing Doorslag Nieuwegein

Vervangen beschoeiing oever Doorslag Nieuwegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) langs de oever van de Doorslag in Nieuwegein. Het gaat om het gedeelte tussen de Koekoekslaan en de Geinoord. Aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. uit Genemuiden voert de werkzaamheden uit. Het werk duurt tot medio mei 2020. Vanaf een ponton op het water verwijdert de aannemer de oude beschoeiing en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. De aannemer werkt van 07.00 uur tot 17.00 uur. In deze periode kunt u van het trillen van de damwand enig geluidshinder ervaren. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het wandel- en fietspad zijn tijdens de werkzaamheden niet altijd overal toegankelijk. Het niet toegankelijke deel wordt afgezet met bouwhekken en bebording.

Hergebruik houten planken

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw. De planken kunnen niet in Nieuwegein worden hergebruikt, omdat het deel boven water in slechte staat is. Deze stukken worden afgezaagd en zijn dan te kort. De aannemer zaagt het slechte deel van de planken af en maakt ze schoon. Daarna zijn ze weer zo goed als nieuw voor hergebruik bij projecten in het Kromme Rijngebied.

Verhogen veiligheid

In opdracht van gemeente Nieuwegein legt de aannemer een looppad aan langs het water, naast het fietspad. Hiermee wordt de veiligheid voor de fietsers en voetgangers verhoogd. Daarnaast herstelt het waterschap het historische jaagpad, waar vroeger met paard en trekschuit langs het water ‘gejaagd’ werd. Ook dit werk wordt uitgevoerd door de aannemer die de damwand vervangt. Zo worden de overlast en de uitvoeringskosten beperkt.Heeft u vragen over de uitvoering naar aanleiding van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Tebezo, Dirk Beens, e- mail d.beens@tebezo.nl of tel 06 82723464.Of met de toezichthouder op het werk Thijs Rood, e- mail T.Rood@tijhuisingenieurs.nl of tel 06 29530750.

Pilot proefvakken IJsselstein

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, aan de westkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap 4 verschillende proefvakken aangelegd. Een proef om uit te proberen hoe de oever het beste beschermd kan worden op een specifieke locatie. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Pilot afgerond

De Pilot proefvakken IJsselstein is in maart 2019 opgeleverd. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd. Aandachtspunt is nog wel de kosten per strekkende meter.

Monitoren

De varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere ecologie, onderhoudbaarheid, veiligheid, toepasbaarheid en uitstraling.

Jaagpad

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de brug bij Jachthaven Marnemoende is weer voor wandelaars toegankelijk. Als de volgende twee of drie varianten worden aangelegd wordt het wandelpad weer tijdelijk afgesloten.

Nog 2 of 3 varianten

Wellicht wordt de pilot uitgebreid met nog eens twee of drie varianten. Deze varianten worden zo eenvoudig mogelijk ontworpen, om ook aan de onderkant van het kostenspectrum wat keuzemogelijkheden voor de toekomst te hebben. Ook de impact van de systeemgrens (het water in gaan met de damwand) vraagt nog verdere interne afstemming.

Vervanging tijdelijke damwand Oudewater afgerond

In Oudewater heeft het waterschap de Stormkade, gelegen aan de zuidkant van gekanaliseerde Hollandsche IJssel, over een lengte van 350 meter vervangen. De werkzaamheden hebben begin 2020 plaats gevonden.

Uit onderzoek door het waterschap bleek namelijk dat de in de dijk liggende 'ankers' niet meer in verbinding stonden met de damwand langs het water. Er bestond een kans dat de damwand zou instorten. In 2019 is een tijdelijke damwand geplaatst, zodat er geen werkzaamheden in het vaarseizoen hoefden plaats te vinden.

Begin 2020 is de tijdelijke damwand vervangen door een nieuwe damwand. Vanaf een ponton op het water is de oude houten damwand verwijdert en trilt de aannemer een nieuwe stalen damwand de grond in. Om de 100 meter is  een geel gemarkeerde drenkelingentrap geplaatst. De werkzaamheden vonden plaats vanaf het water, met uitzondering van grondwerkzaamheden die nodig zijn op de kant, zoals het aanvullen en inzaaien met grond. Hierdoor is het wandelpad tijdelijk nog niet toegankelijk voor wandelaars.

Pilot proefvakken afgerond

Overzicht vanaf het water
Afgedekt met jute waar plantjes door groeien

Samenwerken

Een andere belangrijke doelstelling van het programma is het faciliteren van koppelkansen: gemeenten waar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel doorheen loopt hebben al te kennen gegeven om met de renovatie van de oevers invulling te willen geven aan hun eigen ambities met de oevers. Ook kunnen er private partijen zijn, die kansen zien om bijvoorbeeld toeristische initiatieven te ontplooien.

In het gebied achter de oever liggen op diverse locaties kansen om natuur en landschap te versterken. Zo kan met het meer natuurvriendelijk inrichten van oevers meer ruimte worden geboden aan de ontwikkeling van habitat voor flora en fauna. Daarnaast kan ook gedacht worden aan meer substantiële ‘stepping stones’ waar een breder gebied wordt ingericht. Dit verhoogt de natuurwaarde in het gebied rondom de GHIJ gaat er ook mooier uitzien.

Afgeronde projecten herstel oeverbeschoeiingen