Oeverbeschoeiingen

Oeverbeschoeiingen

Onderdeel van het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is het op orde brengen van de oeververdediging. Per jaar wordt een deel gedaan. De totale vervanging duurt vele jaren. Perceeleigenaren van aangrenzende oevers zijn volgens de Keur verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing langs hun perceel. Het waterschap is onderhoudsplichtig voor ruim de helft van alle oevers langs de GHIJ. Dit betreft in grote lijnen de oevers aan de zijde van het jaagpad en de oevers grenzend aan grondeigendom van overheidsinstanties zoals provincie en het rijk. De gemeenten langs de GHIJ zijn voor een groot deel onderhoudsplichtig voor de oevers in de dorps- en stedelijke kernen. Tot slot is een aanzienlijk deel van de oevers langs de GHIJ in eigendom bij particulieren die daarmee onderhoudsplichtig zijn.

Het totaal areaal aan oevers betreft circa 37 kilometer. Op basis van een eerste globale inventarisatie blijkt dat een groot gedeelte hiervan in slechte staat verkeert. Het waterschap kan niet overal tegelijkertijd met het herstel van de oeververdediging aan de slag. We starten uiteraard wel met trajecten die er slecht aan toe zijn. Het totale vervangingsprogramma - dus de circa 37 kilometer - neemt een periode van circa 25 jaar in beslag.

Waarom een pilot proefvakken ?

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, aan de westkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap 4 verschillende proefvakken aangelegd. Een proef om uit te proberen hoe de oever het beste beschermd kan worden op een specifieke locatie. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Vervanging oeverbeschoeiing Montfoort

Tussen Boslaan/Waterpoort en Johan de Ridderlaan

In Montfoort vervangen we de oeverbeschoeiing tussen de Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan. Aannemer Peek Bouw & Infra BV uit Houten voert de werkzaamheden uit. Vanaf een ponton op het water verwijdert de aannemer de oude beschoeiing en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. Het werk vindt plaats van 26 augustus tot medio november 2019.

Wandelpad

Naast het vervangen van de beschoeiing gaat de gemeente het wandelpad herstellen. Het wandelpad is hierdoor tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor wandelaars. Het niet toegankelijke deel wordt afgezet met bouwhekken en bebording.

Tijdelijk geen aanlegplaatsen

Op een gedeelte van het traject zijn 3 x 24 uurs ligplaatsen voor de recreatievaart. Door het herstelwerkzaamheden van het wandelpad zijn er tot medio november geen aanmeermogelijkheden. Aan te meren pleziervaart kan gebruik maken van de ligplaatsen  ten westen van de draaibrug in het centrum van Montfoort.

Hergebruik houten planken

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw. De planken kunnen niet in Montfoort worden hergebruikt, omdat het deel boven water in slechte staat is. Deze stukken worden afgezaagd en daarmee zijn ze te kort voor hergebruik op deze plek. De aannemer zaagt het slechte deel van de planken af en maakt ze schoon. Daarna zijn ze weer zo goed als nieuw en worden ze gebruikt bij projecten in het Kromme Rijngebied

Meer informatie

Namens het waterschap is de heer J. van Paridon van Tijhuis Ingenieurs toezichthouder. U kunt hem bereiken op tel. (0229) 272 000 of e-mail j.vanparidon@tijhuisingenieurs.nl.

Foto's van de werkzaamheden Montfoort

Verwijderen oude beschoeiing
20190828_102409

Vervangen oeverbeschoeiing Nieuwegein en dijk- en oeververbetering Willeskop

Oever Doorslag

Nieuwegein

De huidige houten oever in Niewuegein tussen het St. Antonius Ziekenhuis en de Geinoordbrug wordt vervangen door een stalen damwand. Dit traject verkeerd niet alleen in een slechte staat van onderhoud maar bevindt zich ook niet in de invloedzone van een afgekeurde waterkering of dicht bij bebouwing in de omgeving. De verwachting is in het derde kwartaal 2019 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. De resultaten van de pilot in IJsselstein komen te laat om mee te kunnen nemen waardoor het uitgangspunt hier is dat de bestaande constructie wordt vervangen voor een soortgelijke constructie die voldoet aan de normen, aansluit op wat er ligt en past in het stedelijk gebied.

Willeskop-zuid

Tussen Oudewater en Montfoort, aan de zuidkant van de GHIJ, moet zowel de dijk als de oever verbeterd worden. Het waterschap is onlangs gestart met het onderzoeken naar de staat van de waterkering en welke maatregelen er moeten worden genomen. Deze verkenning start in het tweede half jaar van 2019.

Pilot proefvakken 1 t/m 4 afgerond

De Pilot proefvakken IJsselstein is in maart 2019 opgeleverd. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd. Aandachtspunt is nog wel de kosten per strekkende meter.

Nog 2 of 3 varianten

Daarom wordt de pilot uitgebreid met nog eens twee of drie varianten. Deze varianten worden zo eenvoudig mogelijk ontworpen, om ook aan de onderkant van het kostenspectrum wat keuzemogelijkheden voor de toekomst te hebben. Ook de impact van de systeemgrens (het water in gaan met de damwand) vraagt nog verdere interne afstemming.

Monitoren

De varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere ecologie, onderhoudbaarheid, veiligheid, toepasbaarheid en uitstraling.

Jaagpad

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de brug bij Jachthaven Marnemoende is weer voor wandelaars toegankelijk. Als de volgende twee of drie varianten worden aangelegd wordt het wandelpad weer tijdelijk afgesloten.

Pilot proefvakken afgerond

Overzicht vanaf het water
Afgedekt met jute waar plantjes door groeien

Samenwerken

Een andere belangrijke doelstelling van het programma is het faciliteren van koppelkansen: gemeenten waar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel doorheen loopt hebben al te kennen gegeven om met de renovatie van de oevers invulling te willen geven aan hun eigen ambities met de oevers. Ook kunnen er private partijen zijn, die kansen zien om bijvoorbeeld toeristische initiatieven te ontplooien.

In het gebied achter de oever liggen op diverse locaties kansen om natuur en landschap te versterken. Zo kan met het meer natuurvriendelijk inrichten van oevers meer ruimte worden geboden aan de ontwikkeling van habitat voor flora en fauna. Daarnaast kan ook gedacht worden aan meer substantiële ‘stepping stones’ waar een breder gebied wordt ingericht. Dit verhoogt de natuurwaarde in het gebied rondom de GHIJ gaat er ook mooier uitzien.