Oeverbeschoeiingen

Oeverbeschoeiingen

Onderdeel van het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is het op orde brengen van de oeververdediging. Per jaar wordt een deel gedaan. De totale vervanging duurt vele jaren. Perceeleigenaren van aangrenzende oevers zijn volgens de Keur verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing langs hun perceel. Het waterschap is onderhoudsplichtig voor ruim de helft van alle oevers langs de GHIJ. Dit betreft in grote lijnen de oevers aan de zijde van het jaagpad en de oevers grenzend aan grondeigendom van overheidsinstanties zoals provincie en het rijk. De gemeenten langs de GHIJ zijn voor een groot deel onderhoudsplichtig voor de oevers in de dorps- en stedelijke kernen. Tot slot is een aanzienlijk deel van de oevers langs de GHIJ in eigendom bij particulieren die daarmee onderhoudsplichtig zijn.

Het totaal areaal aan oevers betreft circa 37 kilometer. Op basis van een eerste globale inventarisatie blijkt dat een groot gedeelte hiervan in slechte staat verkeert. Het waterschap kan niet overal tegelijkertijd met het herstel van de oeververdediging aan de slag. We starten uiteraard wel met trajecten die er slecht aan toe zijn. Het totale vervangingsprogramma - dus de circa 37 kilometer - neemt een periode van circa 25 jaar in beslag.

Samenwerken

Een andere belangrijke doelstelling van het programma is het faciliteren van koppelkansen: gemeenten waar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel doorheen loopt hebben al te kennen gegeven om met de renovatie van de oevers invulling te willen geven aan hun eigen ambities met de oevers. Ook kunnen er private partijen zijn, die kansen zien om bijvoorbeeld toeristische initiatieven te ontplooien.

In het gebied achter de oever liggen op diverse locaties kansen om natuur en landschap te versterken. Zo kan met het meer natuurvriendelijk inrichten van oevers meer ruimte worden geboden aan de ontwikkeling van habitat voor flora en fauna. Daarnaast kan ook gedacht worden aan meer substantiële ‘stepping stones’ waar een breder gebied wordt ingericht. Dit verhoogt de natuurwaarde in het gebied rondom de GHIJ gaat er ook mooier uitzien.

Pilot proefvakken

Oevers IJsselstein

Nabij IJsselstein, aan de westkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, direct ten noorden van de camping De Voormolen, gaat het waterschap een viertal proefvakken aanleggen waarin verschillende soorten oeverbescherming worden toegepast. Met deze proefvakken gaan we samen met marktpartijen onderzoeken welke slimme en duurzame mogelijkheden er zijn voor oeverherstel. De ervaring die met deze pilot wordt opgedaan, kan toegepast worden in toekomstige oeverwerken langs de GHIJ. Deze pilot wordt dit jaar uitgevoerd. De verwachting is dat de pilotlocatie een gevarieerde aanblik biedt en voor het waterschap belangrijke informatie oplevert voor het oeverprogramma.

Eerste projecten in Nieuwegein en Montfoort

Oever Doorslag

Dit jaar is de voorbereiding gestart voor het vervangen van een deel van oeververdediging in de gemeenten Nieuwegein en Montfoort. Deze twee trajecten verkeren niet alleen in een slechte staat van onderhoud maar bevinden zich ook niet in de invloedzone van een afgekeurde waterkering of dicht bij bebouwing in de omgeving. Hierdoor kan snel gestart worden met het vervangen van de oeververdediging. De verwachting is dan ook dat we hier eind 2018 of aan het begin van 2019 het starten met de uitvoering buiten. De resultaten van de pilot in IJsselstein komen waarschijnlijk net te laat om mee te kunnen nemen waardoor het uitgangspunt hier is dat de bestaande constructie wordt vervangen voor een soortgelijke constructie.