Oeverbeschoeiingen

Oeverbeschoeiingen

Onderdeel van het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is het op orde brengen van de oeververdediging. Per jaar wordt een deel gedaan. De totale vervanging duurt vele jaren. Perceeleigenaren van aangrenzende oevers zijn volgens de Keur verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing langs hun perceel. Het waterschap is onderhoudsplichtig voor ruim de helft van alle oevers langs de GHIJ. Dit betreft in grote lijnen de oevers aan de zijde van het jaagpad en de oevers grenzend aan grondeigendom van overheidsinstanties zoals provincie en het rijk. De gemeenten langs de GHIJ zijn voor een groot deel onderhoudsplichtig voor de oevers in de dorps- en stedelijke kernen. Tot slot is een aanzienlijk deel van de oevers langs de GHIJ in eigendom bij particulieren die daarmee onderhoudsplichtig zijn.

Het totaal areaal aan oevers betreft circa 37 kilometer. Op basis van een eerste globale inventarisatie blijkt dat een groot gedeelte hiervan in slechte staat verkeert. Het waterschap kan niet overal tegelijkertijd met het herstel van de oeververdediging aan de slag. We starten uiteraard wel met trajecten die er slecht aan toe zijn. Het totale vervangingsprogramma - dus de circa 37 kilometer - neemt een periode van circa 25 jaar in beslag.

Pilot proefvakken 1 t/m 4 afgerond

De Pilot proefvakken IJsselstein is in maart 2019 opgeleverd. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd. Aandachtspunt is nog wel de kosten per strekkende meter.

Nog 3 varianten

Daarom wordt de pilot uitgebreid met nog eens drie varianten. Deze varianten worden zo eenvoudig mogelijk ontworpen, om ook aan de onderkant van het kostenspectrum wat keuzemogelijkheden voor de toekomst te hebben. Ook de impact van de systeemgrens (het water in gaan met de damwand) vraagt nog verdere interne afstemming.

Monitoren

De zeven varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere beheerbaarheid, toepasbaarheid  en uitstraling.

Jaagpad

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de brug bij Jachthaven Marnemoende is weer voor wandelaars toegankelijk. Als de volgende drie varianten worden aangelegd wordt het wandelpad weer tijdelijk afgesloten.

Pilot proefvakken afgerond

Overzicht vanaf het water
Afgedekt met jute waar plantjes door groeien

Eerste projecten in Nieuwegein en Montfoort

Oever Doorslag

Dit jaar is de voorbereiding gestart voor het vervangen van een deel van oeververdediging in de gemeenten Nieuwegein en Montfoort. Deze twee trajecten verkeren niet alleen in een slechte staat van onderhoud maar bevinden zich ook niet in de invloedzone van een afgekeurde waterkering of dicht bij bebouwing in de omgeving. Hierdoor kan snel gestart worden met het vervangen van de oeververdediging. De verwachting is in 2019 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. De resultaten van de pilot in IJsselstein komen te laat om mee te kunnen nemen waardoor het uitgangspunt hier is dat de bestaande constructie wordt vervangen voor een soortgelijke constructie die voldoet aan de normen, aansluit op wat er ligt en past in het stedelijk gebied.

Samenwerken

Een andere belangrijke doelstelling van het programma is het faciliteren van koppelkansen: gemeenten waar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel doorheen loopt hebben al te kennen gegeven om met de renovatie van de oevers invulling te willen geven aan hun eigen ambities met de oevers. Ook kunnen er private partijen zijn, die kansen zien om bijvoorbeeld toeristische initiatieven te ontplooien.

In het gebied achter de oever liggen op diverse locaties kansen om natuur en landschap te versterken. Zo kan met het meer natuurvriendelijk inrichten van oevers meer ruimte worden geboden aan de ontwikkeling van habitat voor flora en fauna. Daarnaast kan ook gedacht worden aan meer substantiële ‘stepping stones’ waar een breder gebied wordt ingericht. Dit verhoogt de natuurwaarde in het gebied rondom de GHIJ gaat er ook mooier uitzien.

Waarom een pilot proefvakken ?

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, aan de westkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap 4 verschillende proefvakken aangelegd. Een proef om uit te proberen hoe de oever het beste beschermd kan worden op een specifieke locatie. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Foto's van de werkzaamheden

Wandelpad is tijdelijk afgesloten
Oude slechte beschoeiing
Aannemer aan het werk
Ponton met materiaal
Nieuwe damwand voor oude beschoeiing
Damwand slaan
Aannemer aan het werk
Aannemer aan het werk
Nieuwe beschoeiing
Aannemer aan het werk
Eerst oude planken er uit
Palen worden in de grond getrild
Aannemer De Heer - werk van bovenaf
Aannemer Tebezo - beeld van boven
Oude palen trekken
Een werkplaats op het water. Planken worden geschaafd en zijn weer als nieuw
Eerste proefvak klaar
Onder water lassen van stalen damwand
Constructie met een ijsvogelwand
constructie met een fauna uittreedplaats
Beplanting aangebracht
Constructie met FUP