Het waterschap en Europa

De betekenis van Europa voor waterschappen is groot – en groeiende. Of het nu gaat om Europese subsidies, aanbestedingen of recht: Brussel heeft een vinger in de pap. Europa biedt waterschappen veel kansen, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies en het uitwisselen van kennis. Maar er zijn ook risico’s. Deze schuilen voor een groot deel in het niet (goed) naleven van Europese regelgeving. Dit kan leiden tot boetes en vernietiging van besluiten ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningen, (staats)steun en aanbestedingen.

Europese subsidies

Europese subsidies kunnen grote financiële kansen bieden voor de projecten van De Stichtse Rijnlanden. Bij de subsidieverlening gaat het voor De Stichtse Rijnlanden om de volgende fondsen:

  • Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO, onder meer Interreg);
  • Europees garantiefonds landbouw (EGFL);
  • Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO, onder meer POP3 (verbonden met GLB));
  • LIFE+;
  • Horizon 2020, Achtste Kaderprogramma voor onderzoek (KP8);
  • Europees Sociaal Fonds (ESF);
  • Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI).

Europees aanbesteden

Bij aanbestedingen van De Stichtse Rijnlanden wordt voldaan aan de Europese wetgeving ten aanzien van aanbesteden. Op deze manier krijgen bij grote opdrachten ook buitenlandse partijen een kans om mee te doen en worden claims en vertraging in de uitvoering van projecten voorkomen.

Europese regelgeving en beleid

Europees recht heeft directe gevolgen voor de dagelijkse waterschapspraktijk. Het niet of niet goed toepassen van Europees recht kan voor het waterschap juridische en/of financiële gevolgen hebben. Voor de waterschappen zijn de Europese water- en milieurichtlijnen van groot belang. Bekende voorbeelden zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

Invloed uitoefenen

Andersom kunnen de waterschappen ook invloed uitoefenen op Europese beleidsdossiers en regelgeving. De Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) hebben in dat kader een gezamenlijke vertegenwoordiging in Brussel. Bureau Brussel vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven bij instellingen van de Europese Unie. Bureau Brussel is lid van verschillende Europese koepelorganisaties. Op die manier kan Bureau Brussel de invloed van belangenbehartiging vergroten. Bureau Brussel werkt nauw samen met het Huis van de Nederlandse provincies.

Europa Decentraal

Europa Decentraal adviseert en informeert provincies, waterschappen en gemeenten (kosteloos) over de toepassing en ontwikkeling van Europees recht en beleid. Dit is belangrijk omdat de decentrale overheden zo in een vroeg stadium zicht krijgen op de regelgeving en de betekenis ervan. Bovendien is binding met de praktijk van belang. Dit kan de basis zijn voor eenvoudiger regelgeving.