Deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering

Het deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering is gericht op de inrichting van waterveilige, klimaatbestendige steden. Het doel is dat in 2050 al het stedelijk gebied in Nederland bestand is tegen droogte, wateroverlast en hitte.

Nieuwbouw, maar ook herstructurering van oud stedelijke gebied, geven uitgelezen kansen om dit te doen. Door deze kansen te pakken, kan in 2050 een groot deel van het bebouwde gebied in Nederland toekomstbestendig en duurzaam zijn gemaakt.

Beleidskader

Het deelprogramma werkt aan een beleidskader om stedelijk gebied klimaatbestendig te maken. In het beleidskader staan ruimtelijke doelen, inrichtingsprincipes en samenhangende juridische, financiële, bestuurlijke en communicatieve instrumenten beschreven. Waar nodig worden aanvullende bepalingen opgenomen voor een aantal bijzondere gebiedscategorieën, zoals veenweidegebieden, diepe polders of buitendijkse gebieden.

Het kader bevat een visie op een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijke inrichting en geeft een handelingsstrategie hoe op korte termijn gewerkt kan worden aan het realiseren van die inrichting. De gemeente is daarbij in principe de trekkende partij, het waterschap heeft vooral een adviserende rol.

Het beleidskader geeft op een aantal onderdelen ook richting aan de invulling van andere deelprogramma's binnen het Deltaprogramma. Dit geldt in ieder geval voor deelprogramma Veiligheid rond het omgaan met het veilig en schadevrij bouwen in binnen- en buitendijkse gebieden en met bouwen op en rond waterkeringen. Ook is er een relatie met ruimtelijke reserveringen voor onder meer de rivieren en (zoet)waterberging.

De afspraken van het kader, die overheden over en weer binden, over verantwoordelijkheidsverdeling, financiële arrangementen en wettelijke borging, worden opgenomen in de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Stand van zaken

In de periode 2013-2014 is gewerkt aan een ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Stad’ tussen Rijk, VNG, Unie van Waterschappen, IPO, (koepels van) marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Op 9 oktober is die intentieovereenkomst door een groot aantal partijen, waaronder ons waterschap, ondertekend. Met deze overeenkomst gaan partijen een inspanningsverplichting aan om aan het doel van klimaatbestendig stedelijk gebied in 2050 te werken.

Daarnaast heeft ons waterschap samen met 7 gemeenten, provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht een regionale intentieovereenkomst ondertekend. Daarin spreken deze partijen – onder de naam Coalitie Utrecht – met elkaar af de knelpunten in beeld te brengen en een strategie te bepalen om het stedelijk gebied klimaatbestendig te maken.klimaatbestendige stad

Proeftuin Kockengen Waterproof

Het Rijk heeft het project Kockengen Waterproof van de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht bestempeld als 'proeftuin'. Het Rijk wil met goede praktijkvoorbeelden gemeenten, waterschappen en andere waterpartijen stimuleren om Nederland waterveilig en klimaatbestendig te maken.