Nieuwsbrief nr 4, juli 2014

Nieuwsbrief zomer 2014 Zoetwaterregio West-Nederland

Nieuwsbrief zomer 2014 Zoetwaterregio West-Nederland

Voorstel-Deltabeslissing naar minister Schulz van Haegen

Vier jaar heeft het Deltaprogramma Zoetwater gewerkt aan een gedragen strategie om toekomstige generaties te voorzien van voldoende zoetwater. Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben problemen geïnventariseerd, oplossingen bedacht en toegewerkt naar een gezamenlijke voorkeurstrategie. De 100% versie van het voorstel-Deltabeslissing en de voorkeurstrategieën (Deltaprogramma 2015) zijn op 4 juni 2014 besproken in de landelijke Stuurgroep Deltaprogramma. De zoetwaterregio West-Nederland is tevreden over de uitkomst. De financiering uit het Deltafonds van de voor onze regio belangrijke alternatieve aanvoerroutes (KWA & Bernisse), slim watermanagement en de project hergebruik effluent van Delft Blue Water worden expliciet genoemd in het Deltaprogramma 2015.

Van denken naar doen

De afgelopen jaren zijn voorkeurstrategieën ontwikkeld om in tijden van langdurige droogte voldoende water van voldoende kwaliteit op de juiste plekken in onze regio te krijgen. Onze voorkeurstrategie is opgenomen in het Deltaprogramma 2015, die in september wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarmee gaan we naar de uitvoeringsfase.
Zo wordt van 2015 tot 2021 ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in de capaciteitsvergroting van de alternatieve aanvoerroute (KWA). Daarnaast investeren de waterbeheerders en provincies in maatregelen zoals flexibel peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd), faciliteren bodemopslag, remmen brakke kwel en doelmatig doorspoelen. Ook hebben overheden aangegeven via het zogenaamde “voorzieningenniveau” transparantie te geven naar gebruikers met welke risico’s op tekort van water van voldoende kwaliteit ze rekening moeten houden. De visie op de zoetwatervoorziening wordt vastgelegd in de waterbeheerplannen 2015-2020 en op uitvoeringsniveau uitgewerkt in de watergebiedsplannen. De afspraken over maatregelen die regionale overheden, gebruikers en belangenorganisaties nemen zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma zoetwaterregio West-Nederland.

Accent verschuift naar de eigen organisatie

Bij de uitvoering van de Deltabeslissing staan zowel Rijk, waterschappen, provincies als gebruikers aan de lat voor aanpassingen in het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), in het watersysteem en in de ruimtelijke inrichting van hun gebied. Ook in deze fase blijft een goede verbinding met de organisaties binnen de regio en tussen de regio’s en met het Rijk noodzakelijk. In onze regio zal het Platform Zoetwater West-Nederland zorgen voor samenhang en afstemming op onderdelen die niet automatisch binnen de eigen organisaties vallen. De landelijke coördinatie tussen de zoetwaterregio’s en tussen de regio’s en het rijk wordt opgepakt door de Stuurgroep Zoetwater die ondersteund wordt door een afgeslankt programmabureau waar ook de regio vertegenwoordigers actief bijdragen.

Accent verschuift naar de eigen organisatie
Delft Blue Water

Deltafonds investeert mee in hergebruik effluent (Delft Blue Water)

Naast het verbeteren van de aanvoer van zoetwater uit het hoofdwatersysteem, is ook innovatie en verduurzaming van het watergebruik noodzakelijk. Een pareltje in het onderzoek naar een meer circulaire economie is het project Delft Blue Water. Delft Blue Water is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, Evides Industriewater en Delfluent Services met ondersteuning van de TU Delft. De eerste onderzoeksfase heeft uitgewezen dat een grote hoeveelheid zoet en schoon nagezuiverd effluent beschikbaar kan komen. Gezuiverd stedelijk water wordt nu afgevoerd naar de Noordzee. Delft Blue Water kan een zeer goede waterkwaliteit leveren, zowel voor aanvulling van het lokale oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) (peilhandhaving) als aanvullend gietwater voor de glastuinbouw. Het opschalen van het huidige onderzoeks- en demonstratieproject naar een stapsgewijze uitvoering vraagt een investering waarvoor in het Deltafonds een bijdrage van 0,5 miljoen is opgenomen.

Project Haarlemmermeer: op zoek naar heldere handelingsperspectieven

Verschillende organisaties zijn voor hun bedrijfsprocessen afhankelijk van zoetwater van voldoende kwaliteit. Waar kunnen zij op rekenen als daar in tijden van langdurige droogte tekort aan is? De overheden willen dat vastleggen in een voorzieningenniveau, waarin zij aangeven welke taken en maatregelen onder hun zorgplicht vallen. In de Deltabeslissing staat dat het instrument voorzieningenniveau gefaseerd wordt ingevoerd. De invulling van het voorzieningenniveau kan per gebied verschillen. In zoetwaterregio West-Nederland is de Haarlemmermeer een van de eerste gebieden waarvoor een voorzieningenniveau ontwikkeld wordt. Op 22 mei en 19 juni 2014 vonden de eerste bijeenkomsten plaats. Het wordt een gezamenlijk proces van gemeenten, waterschap, provincie én gebruikers. Een van eerste stappen is in kaart brengen welke vragen er leven bij overheden en gebruikers. In de Haarlemmermeer komt veel brak grondwater (kwel) aan het oppervlak. Het zout (ca 100.000 ton/jr) leidt tot opgaven in en buiten de polder en vergt veel water om weg te spoelen. Als we anders met het zout omgaan hoeven we minder door te spoelen. Er zijn gebieden waar nauwelijks een probleem is, daar hoeven gebruikers geen extra maatregelen te nemen, in andere gebieden binnen de Haarlemmermeer zijn in het uiterste geval op termijn ruimtelijke oplossingen nodig. Het project Haarlemmermeer moet dus eerst goed inzicht bieden: waar worden welke zoutconcentraties verwacht en wat is nodig om daar goed mee om te gaan? Waterschappen en gebruikers hebben een deel van deze informatie beschikbaar. Door het goed in kaart te brengen en te delen met alle andere partijen kunnen we vanuit een gelijk kennis- en informatieniveau het gesprek aangaan. Project Haarlemmermeer moet in 2016 een helder handelingsperspectief opleveren waarop organisaties hun investeringen en innovaties kunnen baseren. Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jeanot Belkom, e-mail: belkom.j@noord-holland.nlzoetwater 5

Platform zoetwater vraagt compensatiemaatregelen bij externe ontwikkelingen

Met het uitvoeringsprogramma kiest zoetwaterregio West-Nederland voor een robuuste en toekomstbestendige zoetwatervoorziening. Bij externe ontwikkelingen waardoor de verzilting in de regio toeneemt, zijn extra maatregelen noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een grote zeesluis in IJmuiden, verdiepen van de Haven Rotterdam of de keuze voor een zout Volkerak Zoommeer. Platform Zoetwater West-Nederland zal deze ontwikkelingen actief monitoren en gaat er vanuit dat de betrokken actoren compenserende maatregelen nemen. Daarbij wordt ook gekeken of er synergiekansen zijn met de regionale opgaven.

Platform zoeltwater vraagt compensatiemaatregelen bij externe ontwikkelingen

Vermindering watervraag en verduurzaming bij gebruikers

Naast de innovatie in het regionale waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) zullen ook gebruikers forse stappen moeten zetten om doelmatig met zoetwater om te gaan. Landbouw investeert nu al in eigen bassins, efficiëntere bedrijfsvoering en circulatie. Drinkwaterbedrijven investeren in meer duurzame bronnen en extra zuiveringsstappen voor de ontzilting van het water. Bedrijfsleven investeert in waterbesparende maatregelen zoals hergebruik van water. Bewustwording dat zoetwater van voldoende kwaliteit ook in onze regio een kostbaar goed is, zal de komende decennia nog moeten groeien.

Colofon

Colofon: Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuurlijk platform Zoetwater West-Nederland. Het platform heeft van 2010 tot 2014 gewerkt aan een kwalitatief goede en gedragen regionale inbreng in de Deltabeslissing over de zoetwaterverdeling in Nederland. Tijdens de uitvoeringsfase van de Deltabeslissing zorgt het platform voor afstemming binnen de regio en vertegenwoordigt de Zoetwaterregio West-Nederland in landelijke afstemmingsoverleggen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Dolf Kern, ambtelijk coördinator, e-mail: dolf.kern@rijnland.net

Deelnemers bestuurlijk platform