Deelprogramma Zoetwater

In Nederland ontstaan in droge periodes nu al tekorten aan zoetwater. We kunnen dan niet meer op tijd genoeg water van voldoende kwaliteit op de juiste plaats krijgen. Alle scenario’s over klimaatverandering voorspellen vaker en langer periodes van (extreme) droogte. Daarnaast zal de vraag naar zoetwater toenemen door de verwachtte bevolkings- en productiegroei.

De zoetwatervoorziening is daarom een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma. Binnen dit onderdeel van het Deltaprogramma zoeken sectoren en overheden uit welke maatregelen nodig zijn voor een economisch doelmatige en duurzame zoetwatervoorziening voor de nabije toekomst én op de lange termijn? De resultaten dragen bij aan de deltabeslissing zoetwater.

Zoetwaterplatform West-Nederland

Overheden en provincies in West-Nederland vormen samen het Platform Zoetwater West-Nederland. Het Platform werkt aan een kwalitatief goede en gedragen regionale inbreng in de Deltabeslissing over de zoetwaterverdeling in Nederland.

regio west zonder legenda

Knelpunten

zoete kansen West Nederland

Bij langdurige droogte voeren rivieren minder water af. Dat is schadelijk voor de economie en natuur in West-Nederland. Niet alleen de landbouw maar ook de watergebruikende industrie, drinkwaterbedrijven, de scheepvaart en historische binnensteden lopen schade op. Bij langdurige droogte spelen in de regio West Nederland diverse knelpunten.

Efficiënter gebruik

Voor een toekomstbestendig zoetwaterbeleid zullen alle sectoren verantwoordelijkheid moeten nemen. Gebruikers én regionale waterbeheerders kunnen efficiënter met water omgaan. Te denken valt aan recirculatie van koelwater in de industrie, druppelbevloeiing in de fruitteelt en landbouw, opvang van regenwater in (ondergrondse) basins. Regionale waterbeheerders kunnen winst halen uit een verdere optimalisatie van het watersysteem, onder andere door flexibel peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd).

Verbeteren aanvoer

Afbeelding voorkeursstrategie zoetwatervoorziening

Naast de waterbesparende maatregelen, blijft het westen van onze zoetwaterregio afhankelijk van het hoofdwatersysteem. De alternatieve aanvoerroute zal vaker nodig zijn. Om aan de vraag te voldoen is een hogere capaciteit nodig.

Nieuwsbrieven