Deltaprogramma

Nederland is een laaggelegen, welvarende en dichtbevolkte delta, die kwetsbaar is voor overstromingen. Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen enorm. In 2010 is het Deltaprogramma gestart, met als doel ervoor te zorgen dat ons land ook in de toekomst goed tegen het water beschermd is. Een ander doel van het Deltaprogramma is te zorgen dat er ook in droge tijden voldoende zoet water beschikbaar zal blijven. Het Deltaprogramma werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan. Dit verschijnt in 2015.

Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris, Wim Kuijken. De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij (regionale) onderdelen van het Deltaprogramma betrokken.

Vijf deltabeslissingen

Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen. Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd. Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen.

De vijf deltabeslissingen zijn:

 • Veiligheidsnormen
 • Zoetwaterstrategie
 • Ruimtelijke adaptatie
 • IJsselmeergebied
 • Rijn-Maasdelta

Negen deelprogramma's

Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma's. Drie daarvan gelden voor heel Nederland. Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma's. De zes overige deelprogramma's hebben betrekking op een bepaalde regio.

De drie deelprogramma's die voor heel Nederland gelden, zijn:

 • Veiligheid
 • Zoetwater
 • Nieuwbouw en herstructurering

De 6 gebiedsgerichte deelprogramma's zijn:

 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Zuidwestelijke delta
 • IJsselmeergebied
 • Rivieren
 • Kust
 • Waddengebied

Rol waterschappen

De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol. Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen.

Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater. In dit platform worden de belangen rond zoetwater van de waterschappen in westelijk Nederland behartigd.


Deelprogramma's

Het Deltaprogramma heeft negen deelprogramma's. De Stichtse Rijnlanden is met name betrokken bij de deelprogramma's Veiligheid / Rivieren, Zoetwatervoorziening en Nieuwbouw en herstructurering.

Deltafacts

Banner Deltafacts

Binnen universiteiten, kennisinstituten en bij de waterbeheerders wordt een wereld aan kennis ontwikkeld en vergaard. Om binnen de watersector te kunnen blijven innoveren is het belangrijk om deze kennis met elkaar te delen. Op deze manier is verdere ontwikkeling van een innovatieve watersector mogelijk. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) (STOWA) heeft deze kennis verzameld.