Coalitie Biodiversiteit 2010

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen op aarde. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil daar graag aan bijdragen en is daarom in juli 2010 lid geworden van Coalitie Biodiversiteit 2010.

Deze coalitie zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en bestaat uit een brede vertegenwoordiging van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Schoon oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) van levensbelang voor mens, dier en natuur

Biodiversiteit van levensbelang

Ongeveer 40 procent van alle planten en dieren die nu op aarde leven zijn met uitsterven bedreigd. Zodra een soort is uitgestorven komt die nooit meer terug.
En verschillende soorten zijn nodig om de natuur in balans te houden. De snelheid waarop soorten verdwijnen, gaat in de laatste 50 jaar ongeveer 1000 keer sneller dan het uitsterven ooit in het hele bestaan van de aarde is gegaan.

Daarom heeft de Verenigde Naties 2010 uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit en is in Nederland de Coalitie Biodiversiteit opgericht. Honderden organisaties over de hele wereld zijn nu actief bezig met het behoud van de biodiversiteit. Ook De Stichtse Rijnlanden draagt hier graag een steentje aan bij. Dat sluit bij onze missie en onze uitdaging om ook voor de toekomst een veilig en duurzaam watersysteem te realiseren en bij te dragen aan een betere leefomgeving voor mens, dier en plant.

Naar een veilig en duurzaam watersysteem

Die uitdagingen heeft het waterschap vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015 'Water voorop!'. Het waterbeheerplan schetst de lange termijnontwikkeling en onze visie voor een duurzaam watersysteem. Daarin hebben natuur- en milieudoelen een belangrijke plaats. Een onderdeel van het Waterbeheerplan 2010-2015 is bijvoorbeeld de uitvoering de Europese Kaderrichtlijn Water, een richtlijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon oppervlaktewater is van levensbelang voor mens, dier en natuur.

De Europese Kaderrichtlijn Water streeft ernaar dat het oppervlakte- en grondwater zowel kwalitatief als ecologisch op orde is in 2015. Om dit te bereiken neemt het waterschap diverse maatregelen, die ook de biodiversiteit ten goede komen.
In 2015 willen we bijvoorbeeld het volgende gerealiseerd hebben:

  • minimaal 32 kilometer natuurvriendelijke oevers
  • minstens 17 vispasseerbare kunstwerken (stuwen, gemalen en duikers)
  • een slibvang van zeker zes hectare in de Kromme Rijn
  • een oeverzone in de Grecht
  • baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) op diverse plaatsen in ons werkgebied
  • in gang zetten van een natuurvriendelijke vorm van peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd)
  • rekening houden met (beschermde) planten en dieren, bijvoorbeeld bij het maaien van waterkanten en dijken
  • het aanleggen van visvriendelijke gemalen
  • werken volgens de Flora- en Faunawet
  • gebruiken van speciale zaadmengsels voor de begroeiing van onze dijken.

Doel Internationale Jaar van de Biodiversiteit

In het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010 draait het om bewustwording van het belang van biodiversiteit, het vieren en zichtbaar maken van successen, en het bieden van handelingsperspectieven. Dit gebeurt door een stevig fundament te bouwen waarin alle kennis over de betekenis en het belang van biodiversiteit wordt gebundeld.

Meer informatie leest u op de website: 2010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.


Verwante links

Meer informatie

Bel bureau Communicatie (030) 634 59 64

biodivers