Nieuw beleid voor peilbeheer in wording

De huidige Nota Peilbeheer stamt uit 2011. Hierin staan de uitgangspunten die het waterschap hanteert bij het opstellen van peilbesluiten en watergebiedsplannen. Op één punt is deze nota in 2015 aangepast: het waterschap heeft toen besloten om in de toekomst geen nieuwe hoogwatervoorzieningen te realiseren.

Waarom nu nieuw beleid?

Sinds 2011 zijn er verschillende peilbesluiten opgesteld, watergebiedsplannen uitgewerkt en in uitvoering gegaan. Tijdens deze processen heeft het waterschap veel nieuwe ervaring opgedaan. Maar dit heeft ook weer geleid tot allerlei vragen waar de huidige Nota Peilbeheer nog geen antwoord op heeft.

Ook is in 2017 het programma Bodemdaling veenweidegebied van start gegaan. Daarin wil het waterschap op een actieve manier bijdragen aan het tegengaan van de bodemdaling in ons Veenweidegebied. Dat betekent dat we ook ons peilbeheer moeten aanpassen.

Daarnaast is de techniek voortgeschreden: er is tegenwoordig veel meer informatie beschikbaar over het beheergebied van het waterschap. De eigen gegevens, zoals die over waterpeilen, waterafvoer of waterkwaliteit, zijn in grotere hoeveelheden beschikbaar en zijn van betere kwaliteit. Ook externe informatie is beter beschikbaar, zoals bijvoorbeeld van satellietbeelden. Bewoners in het gebied hebben ook meer toegang tot deze informatie. Het waterschap wil beter gebruik maken van de gegevens om samen met bewoners peilbesluiten op te stellen, uit te voeren en te evalueren.

Dit zijn enkele van de redenen die de aanleiding vormen voor het waterschap om het beleid voor peilbesluiten en peilbeheer weer te herzien. Heeft u hier misschien aanvullingen op? Dan horen we dat graag!

Opstellen nieuwe Nota Peilbeheer is gestart

Inmiddels is het waterschap de basis aan het leggen voor een flink aantal (nieuwe) beleidsuitgangspunten, bouwstenen voor de Nota Peilbeheer 2019. Nu zijn we in het stadium gekomen dat we die graag met partners en inwoners uit het gebied willen delen. Daarvoor wordt een begeleidingsgroep opgericht. Lees meer in de nieuwsbrief. Die vindt u in de rechterbalk onder het kopje Actueel.  
Naar verwachting zal de Nota eind 2019 ter inzage worden gelegd en door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.


Actueel

Hier wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden van de voortgang van de Nota Peilbeheer 2019.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op door een mail te sturen naar Astrid de Boer: astrid.de.boer@hdsr.nl

Meer informatie over peilbesluiten

Hier vindt u ook de Nota peilbeheheer 2011.