Inspraak ontwerp - 1e wijziging van de partiële herziening peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijke deel 2019

Gepubliceerd op 1 maart 2019

In een peilbesluit staat welke oppervlaktewaterpeilen het waterschap voor het gebied hanteert. Middels een partiële herziening kunnen wijzigingen van het oppervlaktewaterpeil worden geregeld. Bij een eerdere wijziging van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal (2de partiële herziening d.d. 14-12-2016) zijn niet alle wijzigingen correct verwerkt. Sommige van deze wijzigingen heeft ook consequenties voor het peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijk deel en deze worden in deze wijziging opgenomen.

De inspraakprocedure

Van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 ligt de ontwerp-wijziging van het peilbesluit formeel ter inzage. De stukken vindt u in de rechterbalk. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Het waterschap reageert op de zienswijze via een inspraakrapport en geeft dan aan of het leidt tot een aanpassing van de ontwerp-wijziging van het peilbesluit. Tenslotte stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap het inspraakrapport en de definitieve wijziging van de partiële herziening peilbesluit vast.


Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Susan Graas. Dit kan via susan.graas@hdsr.nl of 030 - 209 7010.