Blog 1: Een nieuwe start

Gepubliceerd op 3 oktober 2019

Rond de verkiezingen van de waterschappen van maart dit jaar kwam bij De Stichtse Rijnlanden de functie van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) vacant. Op 28 mei droeg de vertrouwenscommissie, die de zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf had gedaan, mij voor als haar nieuwe dijkgraaf. Op 2 september volgde de installatie door de Commissaris van de Koning van Utrecht, Hans Oosters, die zelf dijkgraaf was geweest bij onze buren van Schieland en de Krimpenerwaard. Het einde van een boeiende sollicitatieprocedure en een nieuwe stap in mijn werk van de waterwereld.

Het waterschapswerk gebeurt buiten

En wat voor nieuwe start heb ik mogen ervaren! Een paar voorbeelden: de bereidheid van bestuurlijke en ambtelijke collega's om me wegwijs te maken in het gebied en deze eerste samenwerking met de medewerkers en samenwerkingspartners, is geweldig.

Bij de collega's in het veld heb ik de gebiedsmanagers en peilbeheerders aan het werk gezien om de goede hoeveelheid water met een zo goed mogelijke kwaliteit op de juiste plek te krijgen.

Op de zuivering in Utrecht wordt hard gewerkt om de nieuwe zuiveringstechniek die we daar gebruiken goed werkend te houden.

De muskusrattenbeheerders proberen met zo min mogelijk dierenleed te voorkomen dat de holen en gangen van deze gravers de kades en dijken verzwakken.

Bij de Sterke Lekdijk zijn teams van waterschappers, adviesbureaus en aannemers samen met omwonenden en andere belanghebbenden aan het kijken wat de beste opties zijn om de Lekdijk te versterken met het behoud van ruimtelijke kwaliteit.

Ik zal in volgende blogs hier nog op terug komen.

Samen met

Dat waterschappen werken aan schoon water en droge voeten is wel bekend. Maar hoe we omgaan met klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie is onderwerp van gesprek en en reden tot denkwerk. Dat bepalen niet alleen ons bestuur en medewerkers, maar ook de inwoners en ondernemers in ons gebied. Ook kennisinstuten, medeoverheden, gemeenten, provincies en Rijk werken hierin samen. Het gaat daarbij niet alleen over het WAT - dus aan welke opgaven we werken - maar ook over HOE we deze samenwerking vorm geven en belangrijk, WAAROM we dit doen. Van 'je gaat er over of niet' werken we als waterschap nu veel meer als samenwerkingspartner in de netwerkmaatschappij; samen met.

Maar wat doet een dijkgraaf?

Als dijkgraaf ben je in eerste instantie voorzitter van het bestuur, zowel van het gekozen algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen), als van het dagelijks bestuur (Ook wel college van dijkgraaf en hoogheemraden. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten die zijn genomen door het algemeen bestuur) en het college van dijkgraaf en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied). Daarbij heb je als dijkgraaf een belangrijke rol om te zorgen dat besluiten goed worden afgewogen, genomen en verantwoord. Een bijzondere bevoegdheid heeft een dijkgraaf bij calamiteiten. Dan beslist hij op basis van de adviezen uit de calamiteitenorganisatie wat er moet gebeuren en hij legt daarover verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Ook heb ik als dijkgraaf een aantal inhoudelijke taken, bijvoorbeeld bij waterveiligheid en de Sterke Lekdijk (samen met collega bestuurder Els Otterman). Bij het vraagstuk van de verdeling van zoet water - de 'waterbeschikbaarheid' - werk ik nauw samen met collega Bernard de Jong.

Verder ben je als dijkgraaf aanspreekpunt/boegbeeld van de organisatie. Ik wil onder andere aan de hand van dit blog laten zien aan welke opgaven het waterschap werkt, wat u daar van merkt. Ik ga graag daarover met u in gesprek.

Dit blog is bedoeld om als dijkgraaf zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Uw reactie is dus van harte welkom!

Hartelijke groeten, Jeroen Haan


Volg de dijkgraaf en het waterschap

Social

Twitter

  • Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Jeroen Haan: @JeroenHaan1
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: @HDSR_waterschap

Instagram

E-mail

Of stuur Jeroen rechtstreeks een bericht via jeroen.haan@hdsr.nl