Liveblog (archief)

Tijdens de droogteperiode hielden we een poosje een liveblog bij. Dit kan hier worden geraadpleegd.

LIVEBLOG

23 augustus 2018, 16.40 uur

De extreme droogte is voorbij en de regen heeft ervoor gezorgd dat de grasmat op de dijken herstelt. Op veel plaatsen staat er weer voldoende gras op de dijken. Daarom mogen agrariërs, daar waar het kan, vanaf vandaag hun vee weer op de dijken laten grazen. Het gaat daarbij om de dijken langs de Lek en langs de boezemwatergangen.

17 augustus 2018, 17.10 uur

Vorige week zijn er twee tijdelijke pompen geplaatst bij gemaal Voorhavendijk aan de noordkant van de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede om de kern van Wijk bij Duurstede en de directe omgeving van water te voorzien. Een tijdelijke pomp vervangt de twee tijdelijk pompen bij de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede.

15 augustus 2018, 17.20 uur

Vandaag is in de polder ten zuiden van Polsbroek een dam en een tijdelijke pomp geplaatst om de polder van de KWA-route te scheiden. Zo wordt voorkomen dat het waterpeil in de polder te hoog wordt.

14 augustus 2018, 17.20 uur

Ondanks de regen is het tekort aan water in ons gebied en het westen van Nederland nog in het geheel niet voorbij. De aanvoer van de Rijn blijft de komende twee weken op hetzelfde niveau en de neerslag in ons gebied blijft beperkt, zo is de verwachting. Alle maatregelen, zoals dijkinspectie, beregening van dijken, aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland en de inzet van tijdelijke pompen blijven dan ook nodig. Bekijk de kaart op deze pagina voor een overzicht van alle maatregelen.

13 augustus 2018, 17.00 uur

Vanmiddag is een extra aanvoerroute voor zoetwater naar het westen van Nederland in gebruik genomen. Dit is de zogenaamde 'De Pleijtroute', genoemd naar het gelijknamige gemaal. Via deze route kan 1 m3 water per seconde extra uit de Lek vanaf gemaal De Koekoek in Lopik via De Pleijt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gevoerd worden (zie ook de kaart met alle routes op deze pagina).

10 augustus 2018, 14.30 uur

Vanaf maandag 13 augustus 2018 gelden er aangepaste schuttijden bij de sluis in Bodegraven voor pleziervaartuigen. Er wordt nog steeds beperkt geschut.

9 augustus 2018, 12.00 uur

Op woensdag 8 en donderdag 9 augustus jl. hebben we de dijken voor de derde keer opnieuw geïnspecteerd. In vergelijking met de vorige inspectie die twee weken geleden plaats vond, is de situatie nauwelijks veranderd. Er zijn geen risicovolle situaties ontstaan.

9 augustus 2018, 10.00 uur

Een 2e tijdelijke pomp is geplaatst bij de stuw in de Kromme Rijn bij Cothen, van wege de lage rivierstand in de Neder-Rijn. Deze extra pomp zorgt er, samen met de pomp die er al staat, voor dat het gedeelte van de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Cothen op peil gehouden wordt.

8 augustus 2018, 14.45 uur

Vanaf donderdag kunnen er hevige buien vallen in ons gebied. Dit kan gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en dus voor vissen en zwemmers.

7 augustus 2018, 15.25 uur

Morgen en overmorgen gaan er opnieuw waterschappers op pad om droogtegevoelige regionale keringen te controleren op scheuren. De vorige inspecties vonden 2 weken geleden plaats.

3 augustus 2018, 9.25 uur

We plaatsen een tijdelijke pomp bij de stuw in Cothen vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn. Als het peil op de Neder-Rijn nog verder zakt, kan er geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. Dan gaat de pomp aan.

3 augustus 2018, 8.50 uur

We plaatsen twee tijdelijke pompen bij gemaal Caspargouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Cothen. Dat is nodig vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn door de droogte. Als het peil op de Neder-Rijn nog verder zakt, kan er geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede.

2 augustus 2018, 17.05 uur

Om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden wordt er sinds 24 juli extra water aangevoerd naar West-Nederland. Deze zogenaamde Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) zorgt voor een aanvoer van 6,9 kubieke meter water per seconde. Dat betekent dat ter hoogte van Bodegraven 6900 liter zoetwater per seconde het gebied van Rijnland binnenkomt. Vanwege de extreme droogte blijkt er meer water nodig in West-Nederland. Daarom is de aanvoer verhoogd met nog eens 4 kubieke meter extra.

2 augustus 2018, 16.50 uur

Er komen bij ons veel vragen binnen van mensen die willen weten of er een onttrekkingsverbod geldt van oppervlaktewater of dat zij de tuin nog water mogen geven. Er is geen ontrekkingsverbod. Wel hebben we aan fruittelers gevraagd om niet allemaal tegelijk hun bomen te beregenen. Dan zou er in 1 keer teveel water uit bijvoorbeeld een sloot worden gehaald waardoor het peil zakt. Tuinen mogen nog steeds worden besproeid, maar het verzoek is wel om dit niet tussen 18.00 en 20.00 te doen omdat dan het drinkwaterverbruik in Nederland een piek kent. Op het heetst van de dag sproeien is niet aan te bevelen, ook omdat veel planten daar slecht tegen kunnen. Uiteraard is het handig om sowieso zuinig met water om te springen.

2 augustus 2018, 16.20 uur

Het waterschap heeft vandaag nog een extra pomp geplaatst aan de noordzijde van de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede (bij de Voorhavendijk). Daar is gisteren al een tijdelijke pomp geplaatst. De extra pomp is nodig om het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede van extra water te voorzien.

31 juli 2018, 17.00 uur

Pomp ten Noorden van de IrenesluizenVandaag plaatsten medewerkers van het waterschap twee tijdelijke pompen, één aan de noord en één aan de zuidzijde van de Irenesluizen bij de Voorhavendijk in Wijk bij Duurstede. Door de extreme droogte is de waterstand op de Neder-Rijn en de Lek aanzienlijk gedaald. Om het waterpeil niet tot onder het in het peilbesluit vastgestelde peil te laten dalen, kan er meer water worden opgepompt door de inzet van pompen.

Nu is er voldoende water beschikbaar om het gebied van De Stichtse Rijnlanden van water te voorzien; er zijn nog geen onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht. Wel vragen we agrariërs in het Kromme Rijngebied om beregeningstijden op elkaar af te stemmen.

31 juli 2018, 13.30 uur

Onze dijkgraaf Patrick Poelmann (ook lid van de stuurgroep Deltaprogramma Zoetwater) was dinsdag 31 juli 2018 te gast op Radio 1 om te vertellen over de aanhoudende droogte in Nederland: "Deze periode van droogte is uitzonderlijk en vraagt om maatwerk."

30 juli 2018, 17.00 uur

Vandaag plaatsten medewerkers van het waterschap een tijdelijke pomp bij de stuw Melkwegwetering in Wijk bij Duurstede. De pomp is nodig om extra water aan te voeren naar het Langbroekerweteringgebied.

26 juli 2018, 13.40 uur

Woensdag 25 juli jl. hebben we opnieuw de dijken geïnspecteerd. In vergelijking met de vorige inspectie die twee weken geleden plaatsvond, is de situatie nauwelijks veranderd. Er zijn geen risicovolle situaties ontstaan. De volgende inspectie staat gepland over twee weken.

26 juli 2018, 13.20 uur

Veel agrariërs hebben gehoor gegeven aan ons verzoek op 18 juli jl. om tijdelijk het vee van de dijken te halen. Op dit moment loopt er nog vee op een aantal percelen. De eigenaren hiervan ontvangen een dringend verzoek om hun dieren alsnog weg te halen.

25 juli 2018, 16.15 uur

Sinds de inwerkingstelling van de KWA gisteren zijn er gelukkig geen complicaties opgetreden. Het goede nieuws voor West-Nederland is bovendien dat er meer zoet water heen wordt gepompt dan eigenlijk was voorzien.

25 juli 2018, 13.35 uur

Het jaar 1976 geldt als het droogste jaar ooit gemeten. We moeten de maand augustus afwachten om vast te stellen of het absolute landelijke droogterecord wordt verbroken (de maand augustus was in 1976 uitzonderlijk droog), maar intussen is er wel al een ander record verbroken: het is op 25 juli 2018 droger dan op 25 juli 1976. Nu bedraagt het landelijke neerslagtekort 261 milimeter, in 1976 was dat 257 milimeter.

24 juli 2018, 16.00 uur

Zwemmen in de Leidsche en Oude Rijn kan gevaarlijk zijn, omdat de stroming sterker is dan normaal vanwege de aanvoer van extra zoetwater in West-Nederland. We adviseren iedereen om op de officiële zwemwaterlocaties verkoeling te zoeken.

24 juli 2018, 15.15 uur

Er is nog geen sprake van beregeningsverbod in het gebied van de Stichtse Rijnlanden. Dit omdat er nog voldoende water uit de grote rivieren ons gebied in kan. Dat betekent dat agrariërs nog steeds water uit sloten en rivieren mogen gebruiken om hun grond te beregenen. Wel vragen we agrariërs uit het Kromme Rijngebied om het beregenen op elkaar af te stemmen.

24 juli 2018, 15.10 uur

Woensdagochtend 25 juli starten ongeveer 30 waterschappers met de volgende inspectie van de droogtegevoelige regionale keringen. Voorgaande inspecties leverden een goed beeld op van de droogteschades. Zo bleek dat de ene dijk nauwelijks te lijden heeft onder de droogte, terwijl in andere dijken zoals de dijk langs de Dubbele Wiericke op sommige plekken flinke scheuren zijn geconstateerd. De inspectie van woensdag is er op gericht om de staat is van de droogteschades te monitoren en eventuele nieuwe schades in kaart te brengen. De scheuren leveren geen direct gevaar op. Het is wel belangrijk dat ze goed in de gaten worden gehouden. Deze week gaan de dijkenexperts van het waterschap, de aandachtspunten nader bekijken. Afhankelijk van hun oordeel worden zo nodig maatregelen genomen, zoals het repareren van de schade.

24 juli 2018, 14.45 uur

Vanaf dinsdag 24 juli 2018 wordt de sluis in Bodegraven voor pleziervaartuigen beperkt geschut: om 10.00 uur, 12.00 uur, 16.00 uur en 18.00 uur is er één schutting op, en één schutting af. Per schutting passen er gemiddeld tien boten in de sluis (afhankelijk van de grootte). Deze beperkte schutting is ingesteld vanwege de extra aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland.

De doorvoer van zoetwater gebeurt in grote hoeveelheden: ca 6,9 m3 water per seconde passeert de sluis in Bodegraven. Deze stroom mag zo min mogelijk onderbroken worden door het schutten. Lees het gehele nieuwsbericht over beperkt schutten van de sluis Bodegraven.

24 juli 2018, 14.10 uur

Om 14.00 uur vanmiddag is de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) in werking gesteld. Dit gebeurde met een symbolische druk op de knop door loco-dijkgraaf Sjaak Langeslag van het hoogheemraadschap van Rijnland, Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat) en dijkgraaf Patrick Poelmann van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (vlnr). De duur van de KWA-maatregel is moeilijk te voorspellen. De maatregel blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. Er was veel media-aandacht voor de officiële inwerkingstelling.

De KWA wordt in werking gesteld

23 juli 2018, 14.40 uur

De peilverhoging op de Leidsche Rijn heeft geen gevolgen voor de woonbootbewoners in de Singels in Woerden. De peilstijging in de Singels van Woerden is niet hoger dan bewoners tijdens een natte periode gewend zijn.

19 juli 2018, 16.45 uur

In Woerden is in natuurplas Breeveld (Waterrijk) en de omliggende watergangen blauwalg vastgesteld. Het gaat om de noordelijke plas. De gemeente plaatst zogeheten drijfbalken in het water, om de verspreiding van de drijflaag richting de Cattenbroekerplas (zuidelijke plas) te voorkomen. Deze balken houden de 'slierten' van de blauwalg grotendeels tegen. Ook mogen er tijdelijk geen bootjes varen vanuit de watergangen van Waterrijk richting de Cattenbroekerplas. De kans dat bootjes de drijflaag meenemen, is namelijk groot. Er zijn borden geplaatst.

19 juli 2018, 10.05 uur

Vanwege de droogte kan er te weinig water worden aangevoerd in Batau-Noord (Nieuwegein) en de polder Rijnenburg. De waterpeilen kunnen hierdoor verlaagd zijn en de doorspoeling gering. We proberen zuurstofgebrek in het water zoveel mogelijk te voorkomen.

19 juli 2018, 9.30 uur

Vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur stelt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot nader order een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dit gebeurt om de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland mogelijk te maken. De sluis Bodegraven in de Oude Rijn is beperkt gestremd; daar wordt met ingang van 24 juli met bloktijden gewerkt. Bent u van plan om met uw boot te gaan varen, zorgt u dan dat u vóór dinsdag 24 juli 9.00 uur uit het hierboven vermelde gebied vertrokken bent.

19 juli 2018, 9.10 uur

Door een hoger chloridegehalte in de Kromme Mijdrecht stroomt er tijdens het schutten bij sluis Woerdense Verlaat water met een hoger chloridegehalte dan gewenst in de (lagergelegen) Grecht. Het waterschap wil dit voorkomen, omdat hierdoor schade aan de hoogwaardige natuur in de Grecht kan ontstaan. Om toch te kunnen blijven schutten gaat het waterschap daarom bij de sluis Woerdense Verlaat water uit de Grecht tot voorbij de sluis naar de Kromme Mijdrecht pompen.

18 juli 2018, 16.10 uur

Het Rijk en een aantal waterschappen gaan vandaag maatregelen nemen om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden. Oorzaak van het zoetwatertekort is de langdurige droogteperiode in West-Europa. Door inzet van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt zoet water meer bovenstrooms uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt hiervan gebruik. De KWA is in de loop van volgende week volledig operationeel.

18 juli 2018, 13.05 uur

In Plas Veldhuizen in Leidsche Rijn/De Meern is blauwalg vastgesteld. De gemeente plaatst hier waarschuwingsborden. Blauwalg is ook gevaarlijk voor honden. Hondeigenaren wordt dus dringend aangeraden hun dier(en) uit de plas te houden.

18 juli 2018, 9.15 uur

Om schade aan de dijken te voorkomen vraagt het waterschap agrariërs het vee tijdelijk van de dijken te halen. Door de droogte wordt het wortelstelsel van de grasmat aangetast bij begrazing. Hierdoor kan het gras op de dijk moeilijk herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

17 juli 2018, 16.00 uur

De dijkinspecties vorige week in het westelijk veenweidegebied hebben een goed beeld opgeleverd van de droogteschades. We weten nu dat de ene dijk nauwelijks te leiden heeft onder de droogte, terwijl in andere dijken zoals de dijk langs de Dubbele Wiericke op sommige plekken flinke scheuren zijn geconstateerd. Deze scheuren leveren geen direct gevaar op. Het is wel belangrijk dat ze goed in de gaten worden gehouden.