Plannen westelijke Grechtkade Zegveld besproken met inwoners

Gepubliceerd op 25 januari 2016

Op donderdag 21 januari vond in de Milandhof in Zegveld een gebiedsavond plaats over het project Grechtkade West.
Belanghebbenden kregen informatie en konden ook meepraten over de plannen.

Een plan met meerdere doelen

Een onderdeel dat in ieder geval binnen dit integrale project wordt uitgevoerd, is het op orde brengen van 8 kilometer kade. Daarnaast wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de aanleg naast de kade van een droge boezemberging. In deze berging van 50.000 m3 kan het waterschap bij piekbuien overtollig water uit de Grecht lozen. Verder is het waterschap van plan om onder langs de kering en wellicht in de droge boezemberging in totaal  5,3 kilometer natuurvriendelijke oever aan te leggen. Deze oever moet zorgen voor 10.000 m3 extra waterberging in de polder. Tenslotte vindt studie plaats naar de haalbaarheid van een wandelverbinding over de westelijke Grechtkade, waardoor een 'Rondje Pontjes' kan worden gelopen. De route verbindt over een lengte van circa 15 kilometer het pontje over de Grecht in Woerden met het zeven kilometer noordelijk gelegen pontje in de buurt van het gemaal Oud-Kamerik.

Meepraten over de plannen

Circa 35 belangstellenden waren op de gebiedsavond aanwezig. Hoogheemraad Bernard de Jong deed de aftrap. Vervolgens gaven diverse medewerkers van het waterschap een toelichting op het project en de planning. De avond werd afgesloten met een 'atelier' om de aanwezigen uitgebreid de gelegenheid te geven om vragen te stellen en ideeën kenbaar te maken. Interessant genoeg ging een deel van de opmerkingen niet over het project zelf, maar over een alternatief, namelijk het onttrekken van de Grecht aan het boezemstelsel om vervolgens kade en peil langzaam te laten zakken naar het niveau van de polder. In zijn reactie liet Bernard de Jong weten dat het waterschap momenteel een studie uit laat voeren naar het boezemstelsel, maar dat ingrijpende maatregelen nog ver weg zijn. Diverse agrariërs hadden hun vraagtekens bij de natuurvriendelijke oevers, onder andere vanwege de aantrekkende werking voor ganzen. Verder vroeg men aandacht voor het deugdelijk beheer van de kade, vooral wat betreft het verwijderen van distels. Het waterschap heeft toegezegd om met de problematiek van ganzen en distels rekening te houden bij het ontwerp en toekomstig beheer.

Hoe verder

De komende tijd zal het waterschap met diverse grondeigenaren afspraken maken over de verwerving van smalle stroken grond of het vestigen van recht van opstal om de kadeverbetering mogelijk te maken. De waterberging en de natuurvriendelijke oevers komen alleen op eigendom van het waterschap.