Kwaliteit grondwater Utrechtse Heuvelrug op peil door afkoppelen hemelwater

Gepubliceerd op 7 november 2016

Hernieuwde afspraken

Provincie, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei & Veluwe, gemeenten en drinkwaterbedrijf Vitens maken zich samen sterk voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Onlangs is de ‘Leidraad afkoppelen Utrechtse Heuvelrug’ uit 2010 geactualiseerd en zijn de afspraken tussen de partners hernieuwd. Met het verlengen van het convenant afkoppelbeleid Utrechtse Heuvelrug tot 2021 blijft de garantie bestaan dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater op peil blijft. In het convenant staan heldere afspraken onder welke voorwaarden regenwater mag worden geïnfiltreerd in een kwetsbaar gebied als de Utrechtse Heuvelrug.

Afkoppelen

Hemelwater is schoon en hoort niet in het riool thuis. Nu wordt het hemelwater en afvalwater vaak nog samen via het rioolstelsel naar de zuivering afgevoerd. Bij hevige regen stroomt het riool over en kan er wateroverlast op straat of een overstort naar het oppervlaktewater plaatsvinden. Vuil water komt dan terecht in watergangen en dat is nadelig voor de waterkwaliteit. Door het regenwater af te koppelen van het riool en terug te brengen in de bodem, wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater beschermd en blijft de grondwatervoorraad op peil. Voorwaarde is dat dit afstromend hemelwater van huizen en wegen niet verontreinigd is. Met name op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug is afkoppelen en infiltreren goed mogelijk. De Utrechtse Heuvelrug vormt een belangrijk gebied voor de aanvulling van de grondwatervoorraad. Daarom zijn goede afspraken tussen provincie, waterschap, gemeenten en drinkwaterbedrijf nodig.


Meer informatie over afkoppelen