Projectplan ‘Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’ vastgesteld

Gepubliceerd op 29 oktober 2018

Het projectplan ‘Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’ en het bijbehorende inspraakrapport is op 23 oktober 2018 definitief vastgesteld. In het projectplan worden de voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven om de wateraanvoer naar peilgebieden Gerverscop en Teckop-Zuid te verbeteren, vismigratie mogelijk te maken en ruimte te bieden aan een perceeleigenaar voor de aanleg van een particuliere hoogwatervoorziening.

Inspraakrapport

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van donderdag 26 juli tot en met woensdag 5 september. Tijdens deze periode zijn er twee zienswijzes ingediend. In het ook vastgestelde inspraakrapport staat of de zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het projectplan.

In de rechterbalk vindt u het definitieve projectplan, het inspraakrapport en de bekendmaking.

Beroep

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.

Planning werkzaamheden

Het werk op locatie zal circa 3 maanden in beslag nemen. Na aanbesteding van het werk wordt door de aannemer, in overleg met het waterschap en na afstemming met eigenaren en pachters, een uitvoeringsplanning opgesteld. De uitvoering zal naar verwachting in 2019 plaats vinden.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur, bereikbaar op telefoonnummer +3130 6345758, e-mail miriam.duijkers@hdsr.nl.