Waterschap en agrariërs werken samen bij bedrijvenproef in Langbroekerweteringgebied

Gepubliceerd op 10 juli 2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuw peilbesluit voor het Langbroekerweteringgebied opstellen. Daarom kijkt het waterschap samen met agrariërs in het gebied of de knelpunten die ze in het peilbeheer ervaren, op te lossen zijn. Er loopt een proef bij vijf melkveebedrijven, om in het veld de bodem- en waterhuishoudkundige situatie te onderzoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met LTO Kromme Rijn en Heuvelrug. De vijf deelnemende bedrijven liggen verspreid in het Langbroekerweteringgebied.

Agrariërs meten grond- en oppervlaktewaterstand

De complexe en zeer variabele bodemopbouw en de kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug maken het lastig om het waterhuishoudkundig systeem te doorgronden. Hierdoor lijkt de theorie niet altijd aan te sluiten bij de praktijk en omgekeerd. Om dit goed uit te zoeken, is in nauw overleg met de LTO een onderzoek opgezet.

Samen met de agrarische ondernemers en medewerkers van het waterschap, heeft een externe deskundige de situatie op perceelsniveau beoordeeld. Er is gekeken naar de bodemopbouw, de grondwaterstanden en de waterafvoer. Daarnaast was er veel aandacht voor het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van grondgebruik en de werking van het watersysteem. Op de deelnemende bedrijven zijn peilbuizen en extra peilschalen geplaatst. Zo kan de agrariër de komende periode zelf de grond- en oppervlaktewaterstand opnemen.

Op basis van de veldinventarisatie, de grond- en oppervlaktewater metingen en de eerder geïnventariseerde knelpunten in het gebied, kan de oorzaak van de knelpunten worden achterhaald. Daarna wordt gekeken of er oplossingen mogelijk zijn.

Delen uitkomsten met alle agrariërs

Het waterschap gaat de uitkomsten van dit onderzoek bespreken met alle agrariërs in het gebied van de Langbroekerwetering. Daarom zijn er komend najaar/winter veldbijeenkomsten bij de deelnemende bedrijven. Agrariërs uit het gebied kunnen dan hun eigen inzichten en ervaringen bespreken met de deelnemers en de medewerkers van het waterschap. Zij krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.