Kwetsbare plekken door klimaatverandering in beeld gebracht

Gepubliceerd op 14 mei 2018

In alle gemeenten van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden in de maanden mei en juni “klimaatstresstesten” uitgevoerd. Een stresstest geeft antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze omgeving: Waar ontstaan knelpunten bij overstromingen van rivieren, hevige neerslag en wateroverlast op straat en wat gebeurd er bij lange perioden van droogte of extreme hitte. Afhankelijk van het gebied kan ook bodemdaling, (zwem)waterkwaliteit en grondwaterproblemen van belang zijn. De stresstest is een eerste stap om de kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld te brengen en binnen de gemeenten met elkaar te bespreken.

Stap verder

Met deze stresstesten gaan de overheden in de regio Utrecht net een stap verder dan de verplichte klimaatstresstest die alle Nederlandse gemeenten volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit moeten voeren. “Voor het stedelijk en landelijk gebied worden de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht en met elkaar besproken” aldus Goos Boelhouwer, beleidsadviseur vanuit het waterschap. Volgens hem is het doel om met alle overheden vast te stellen welke effecten optreden door klimaatsverandering en welke daarvan zorgen voor ‘stress’. De stresstest is een belangrijke stap in de samenwerking om de regio Utrecht klimaatbestendig te maken.

Herkenning gevolgen

De Utrechtse overheden onderzoeken dit samen. Het waterschap, de provincie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en 14 gemeenten werken samen aan kennisontwikkeling in de samenwerkingsverbanden Winnet en Coalitie Ruimtelijke Adaptatie. Adviesbureau Aveco de Bondt voert de klimaatstresstesten uit. De verwachting is dat dit gaat bijdragen aan herkenning van de gevolgen van klimaatverandering. Gedurende de periode mei en juni vinden bij de 14 gemeenten workshops plaats. In juli worden de resultaten van deze verkenning verwerkt wat vervolgens door de gemeenten wordt gepubliceerd.


Hitte en droogte

droogte-en-plassen

Kwetsbare plekken

140828_Hoog water in het tunneltje voor het kantoor 01

Wateroverlast voor inwoners

landelijk bewoond wateroverlast