Projectplan Heinoomsvaartkade en Kromme Mijdrechtkade is vastgesteld

Gepubliceerd op 9 mei 2018

Op 24 april 2018 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan 'Heinoomsvaartkade en Kromme Mijdrechtkade' vastgesteld. Dit betekent dat de uitvoering van het project kan worden gestart. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 2 maart t/m 13 april 2018. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.

Wat is het probleem?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. De zuidelijke dijk van de Heinoomsvaart en een klein gedeelte van de oostelijke dijk van de Kromme Mijdrecht voldoen niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en moeten verbeterd worden. Het waterschap heeft het voornemen werkzaamheden uit te voeren om de dijk te verbeteren en heeft daartoe een projectplan opgesteld. Dit projectplan beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat willen we gaan doen?

Het projectgebied ligt in de gemeente Nieuwkoop, direct ten oosten van Woerdense Verlaat. Doel van de werkzaamheden is dat de Heinoomsvaartkade en Kromme Mijdrechtkade weer aan de veiligheidseisen voldoen. De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de kade en het verhogen van de stevigheid van de kade door het aanbrengen van een beschoeiing in het buitentalud en het verflauwen van het binnentalud. Op een deel van de kade is eveneens een verhoging van het achterland noodzakelijk. Het project is middels een Best Value contract aanbesteed aan JdB Groep. Dit betekent dat JdB groep, in opdracht van het waterschap, verantwoordelijk is voor het complete ontwerp en uitvoering van de kadeverbetering en daarbij ook voor de communicatie met de omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, dhr. R. Kastelein via het telefoonnummer (030) 634 57 00. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van JdB Groep, dhr. J. Grisnich. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (023) 561 33 29.