Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater

Als u verhard oppervlak aanlegt, bijvoorbeeld een parkeerplaats, waar vanaf hemelwater versneld wordt afgevoerd en geloosd dan moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Welke voorwaarden dit zijn is onder meer afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden en van de hoeveelheid aan te leggen verhard oppervlak.

Een watersysteem is aangelegd om een bepaalde hoeveelheid hemelwater te kunnen opvangen en afvoeren. Wanneer er meer verhard oppervlak wordt aangelegd kan hemelwater niet in de bodem trekken. Het wordt daardoor versneld afgevoerd naar het oppervlaktewater, dit kan tot wateroverlast leiden. Het versneld afvoeren en lozen is daarom niet zonder meer toegestaan.

Daarom zijn er regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: onderhoud en doorstroming

De doorstroming en het onderhoud door het waterschap aan de watergang mag, door het extra verhard oppervlak, niet worden belemmerd.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.