Lozen op oppervlaktewater

Als u van plan bent om water op oppervlaktewater te lozen dan moet u aan de zorgplicht voldoen. In de Keur is alleen de hoeveelheid van het te lozen water geregeld. Omdat deze hoeveelheid lozen op oppervlaktewater geen grote impact heeft op watergangen, geldt alleen de zorgplicht. De regels voor de kwaliteit van het te lozen water staan in het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi) en/of het Activiteitenbesluit. Deze kwaliteitsregels gelden ook bij het lozen op oppervlaktewater.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat bij het lozen op oppervlaktewater het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: voorkomen peilwijzigingen

Het onttrekken of lozen van water mag geen structurele en/of significante peilwijzigingen veroorzaken. Dit kan lokaal leiden tot wateroverlast of waterschaarste. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: regelgeving van het waterschap. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.

Heeft u vragen over uw geplande activiteit?

Bel ons 030 - 209 7358

Regelgeving

Wilt u de bijbehorende regels lezen? Download hier de hele tekst.

De regels met betrekking tot de waterkwaliteit staan in het Activiteitenbesluit en het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi).

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor lozen op oppervlaktewater kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.