HDSR

Zoeken

Investeren in de toekomst

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages, maar ook door innovaties bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk. Via de Europese Kaderrichtlijn Water speelt ook de EU een belangrijke rol in ons regionale waterbeheer.

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. Ook het waterschap werkt hard om de waterkwaliteit te verbeteren.

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is waterplanten en -dieren. Daar waar het mogelijk is, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan.

Vispassages

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn er speciale vispassages ontwikkeld die we op steeds meer plaatsen in het gebied neerzetten.

Water Innovatienetwerk (Winnet)

Binnen het Water Innovatienetwerk werkt het waterschap samen met 14 gemeenten aan een goed en effecient beheer van de afvalwaterketen.

Energiefabriek

In afvalwater zit veel energie. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein halen we door nieuwe technieken al zoveel energie uit het afvalwater dat de installatie energieneutraal kan draaien.

natuurvriendelijke oever landelijk