HDSR

Zoeken

Grondzaken

Het waterschap onderhoudt sloten, oevers en keringen. Hierdoor houdt u droge voeten en kunt u wonen en werken in een veilige leefomgeving.

Om ons werk goed uit te kunnen voeren heeft het waterschap meerdere gronden, watergangen, opstallen en allerlei objecten in eigendom. Grond is bijvoorbeeld nodig voor de bouw van een gemaal, een dijkverbetering of om in te zetten als ruilgrond.

Soms hoeven stukken grond of objecten niet in beheer of eigendom te blijven bij het waterschap. Dan besluit het waterschap de grond te verpachten of de objecten te verkopen.

De uitgifte van eigendommen is mogelijk voor agrarisch gebruik (geliberaliseerde pacht) en voor niet agrarisch gebruik (huur, bruikleen, zakelijke rechten, ligplaatsovereenkomsten, windmolen, hoogspanning- en telefoonmasten, kabels en leidingen, wegen, op- en afritten en vis- en jachtrechten).

landelijk gebied west

Pachtgrond in de Lopikerwaard

Pacht of verkoop percelen landbouwgrond

Als eigendom voor het waterschap van strategisch belang is, maar niet direct ingezet kan worden om zijn doelen te realiseren, kan het waterschap besluiten om de gronden te verpachten. Ook gronden met een waterstaatkundig belang (sommige waterkeringen) lenen zich voor uitgifte in pacht met beperkingen in het gebruik.

Als er grond voor pacht beschikbaar komt, zal het waterschap op basis van bepaalde criteria een agrariër benaderen om de gronden te verpachten. Hierbij kunt u denken aan een afstandscriteria om reisafstanden en daarmee CO2-uitstoot beperkt te houden.

De gronden worden verpacht voor een prijs gelijk aan de regionorm, tenzij er beperkingen op het perceel aanwezig zijn. Deze beperkingen worden in mindering gebracht op de pachtnorm.

De grond wordt in principe voor één jaar verpacht op basis van een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst.

Registratie belangstellenden pacht

Om een eerlijke verdeling van vrijkomende agrarische pacht percelen te kunnen maken bieden wij de mogelijkheid om uw interesse voor pachtgronden kenbaar te maken.

Na inventarisatie van de belangstelling maken we in oktober/november 2016 een koppeling tussen de beschikbare gronden en de geïnteresseerden.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er meer belangstelling is dan dat er aanbod beschikbaar is. Daarom bewaren wij uw gegevens. Mocht er in de toekomst grond beschikbaar komen, dan kunnen  wij u deze altijd nog aanbieden.

Heeft u interesse om landbouwgrond te pachten of grond te huren? Vult u dan het formulier in.

Verhuur of verkoop grond of objecten

Soms zijn er ook andere zaken die het waterschap te koop aanbiedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om grond of objecten die niet bestemd zijn voor agrarisch gebruik. Bijvoorbeeld een voormalige dienstwoning bij een gemaal of een strookje grond langs een watergang. Momenteel is er geen aanbod.

Registratie belangstellenden huur

Heeft u interesse om grond of objecten te huren die niet bestemd zijn voor agrarisch gebruik? Vult u dan het formulier in.

Achtergrondinformatie pacht

Hieronder vindt u informatie over de pachtprijzen op basis van de regionorm en een voorbeeld van een pachtcontract inclusief voorwaarden.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Grondzaken van het waterschap, e-mail grondzaken@hdsr.nl  tel. (030) 634 57 00.

Aanbod eigendommen

Momenteel zijn er geen eigendommen te koop.