HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Productenzoeker

Verboden
Verbod

Het is verboden om kabels en/of leidingen aan te leggen kruisend met een primaire waterkering met behulp van een andere methode dan een gestuurde boring.

Grond toepassen bij het graven/dempen van watergangen
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag.

Gaat u deze materialen gebruiken in het oppervlaktewater, bijvoorbeeld bij het dempen van een watergang of het aanleggen van een dam, dan moet u een melding doen.

Verontreinigingsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op oppervlaktewater betaalt u een verontreinigingsheffing. Lees meer over deze regelingen via de links. Meer informatie over deze heffing vindt u in ons Belastingloket.

Zuiveringsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op een riool betaalt u zuiveringsheffing. Meer informatie hierover vindt u op onze Belastingpagina.

Onderhoudsplicht gewoon onderhoud dijk of kade (waterkering)
Onderhoudsplicht

In de Keur en de Legger van het waterschap is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is. Het gewoon onderhoud aan een dijk of kade (waterkering) houdt het volgende in. U zorgt voor een goede toestand van de waterkering door het bestrijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe beschadigingen en het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering. Begroeiingen die schadelijk zijn voor de instandhouding van de waterkering moeten worden verwijderd.

Onderhoudsplicht objecten bij dijk of kade (waterkering)
Onderhoudsplicht

Een vergund object moet in goede staat van onderhoud worden gehouden. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de waterkerende onderdelen van het object.

Gesloten dijkperiode
Verbod

Er mogen tussen 1 oktober en 1 april van ieder jaar geen werkzaamheden plaatsvinden, die mogelijk het waterkerend vermogen van een waterkering negatief beïnvloeden. Het betreft met name werkzaamheden waarbij in of naast de waterkering wordt gegraven of waarbij de bekleding van het dijklichaam wordt veranderd of verwijderd. In de vergunning is aangegeven wanneer dit voor u van toepassing is.

Onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud dijk of kade (waterkering)
Onderhoudsplicht

De onderhoudsplichtigen voor dijken en kaden (waterkeringen) zijn aangewezen in de Legger. Het buitengewoon onderhoud houdt in dat de onderhoudsplichtige de waterkering in stand houdt met betrekking tot ligging, vorm, afmeting en constructie.

Dit onderhoud mag niet uitgevoerd worden in de gesloten dijkperiode tussen 1 oktober en 1 april.

Opslag van organische stoffen bij oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt organische stoffen opslaan bij water. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. U moet dit melden bij het waterschap. Daarvoor kunt u gebruik maken van de Activiteiten Internet Module (AIM).

Gebruik van middelen voor gewasbescherming
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt gewasbeschermingsmiddelen gebruiken bij een watergang. U moet hierbij voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit. Dit gebruik moet u melden als u een nieuw bedrijf of nieuwe inrichting bent.

Lozen van water op de bodem
Attentie

Voor het lozen van water op de bodem is de gemeente het bevoegd gezag.

Lozen in de bodem (in een ander watervoerend pakket)
Attentie

U wilt grondwater lozen in de bodem (in een ander watervoerend pakket). Hiervoor is de gemeente of provincie bevoegd gezag.

  • Gemeente is bevoegd gezag voor lozingen tot en met 10 meter beneden maaiveld.
  • Provincie is bevoegd gezag voor lozingen dieper dan 10 meter beneden maaiveld, óf als de lozing plaatsvindt binnen een inrichting waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

Lozen van water op het riool
Attentie

De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wabo. Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij indirecte lozingen. Voor indirecte lozingen (lozingen op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing.

Lozen van water op RWZI
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Voor lozingen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is de Waterwet van toepassing en is het waterschap bevoegd gezag.

De persleiding naar de RWZI kan behoren tot het zuiveringtechnische werk, zodat ook voor het lozen op de persleiding de Waterwet van toepassing is.

Bel de afdeling vergunningverlening voor meer informatie: 030-634 5700

Water lozen uit een tijdelijk baggerdepot
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Het tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie die daarna nuttig wordt toegepast valt onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Voor de nuttige toepassing van bouwstoffen en grond of baggerspecie op of in de bodem is de gemeente het bevoegd gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Het afvalwater uit een baggerdepot voor het tijdelijk opslaan van baggerspecie dat later nuttig zal worden toegepast, mag worden geloosd op oppervlaktewater. U moet voldoen aan de zorgplicht uit het Besluit Bodemkwaliteit voor het lozen van afvalwater. U hoeft dit lozen niet afzonderlijk te melden.

Bagger verspreiden over percelen
Mogelijkheid onder zorgplicht

U mag bagger verspreiden over uw perceel. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen.

Bagger verspreiden in watergangen
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater moet u een melding doen. Dit kan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Uitlogende bouwmaterialen toepassen bij lozen hemelwater
Mogelijkheid onder zorgplicht

Afstromend hemelwater is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn. Ook kan er – afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt - uitloging plaatsvinden. Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt.

Drinkwatervoorziening
Attentie

U wilt grondwater onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening (drinkwaterbedrijven). Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De Provincie is het bevoegd gezag.

Gesloten bodemenergiesysteem
Attentie

U wilt een gesloten bodemenergiesysteem installeren en in werking hebben. Hiervoor is de gemeente het bevoegd gezag. Wanneer een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning voor de installatie van het gesloten bodemenergiesysteem, dan is deze ook bevoegd gezag voor het in werking hebben van het gesloten bodemenergiesysteem.

Watergang bij een dijk
Attentie

Wilt u activiteiten uitvoeren in, op, of bij een watergang langs een dijk? Dan gelden de activiteiten met betrekking tot werken bij een dijk voor u en niet die van "aan, op of bij water". Kijk hiervoor bij de gerelateerde activiteiten en producten onder 'Zie ook'.

Vergunning of melding bij Wabo bevoegd gezag
Attentie

Het kan nodig zijn dat u ook een melding doet of aanvraag indient bij het Wabo bevoegd gezag. De werkzaamheden kunt u ook melden of aanvragen via het Omgevingsloket. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de betreffende gemeente.

Grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket (retourbemaling)
Attentie

U wilt onttrokken grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket (retourbemaling). Retourbemalen zelf is niet vergunningplichtig. In de vergunning voor het onttrekken van grondwater wordt ook de retourbemaling meegenomen.

Open bodemenergiesysteem
Attentie

U wilt een open bodemenergiesysteem installeren en in werking hebben. Hiervoor is de provincie het bevoegd gezag.

Beweiden van grond
Mogelijkheid onder zorgplicht

U wilt grond beweiden, buiten de beschermingszone van oppervlaktewater en niet langs of op een dijk, die niet in onderhoud is bij het waterschap. Hiervoor heeft u geen vergunning of melding nodig. Er gelden ook geen Algemene Regels.