HDSR

Zoeken

Informatie op maat voor gemeenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante watergerelateerde informatie voor gemeenteambtenaren en medewerkers van omgevingsdiensten.

Watertoetsproces

handboekwatertoets

Het waterschap adviseert bij de planvorming van ruimtelijke plannen, in het kader van de procedure Wet ruimtelijke ordening (Wro). Medewerkers van het waterschap adviseren tijdens een vooroverleg actief over het plan. Het waterschap toetst een ruimtelijk plan dus niet achteraf. Dit planproces wordt in Nederland het Watertoetsproces genoemd.

Watergebiedsplannen

handboek watergebiedsplannen

Collega-plannenmakers vinden in het Handboek Watergebiedsplannen informatie over een gebiedsgericht planproces.

Impuls kwaliteitswater in de stad

Het waterschap wil de waterkwaliteit in stedelijk gebied een impuls geven door cofinanciering van effectieve maatregelen van gemeenten. Lees hieronder hoe gemeenten en waterschap dit kunnen doen.

Digitale gegevens waterschap

Wilt u gebruik maken van de digitale gegevens die het waterschap gebruikt? Kijk dan op het Open Data Portaal.

Samenwerken aan beleid

Het waterschap werkt op bepaalde beleidsterrein samen met gemeenten. Lees meer.

Werken aan water

We werken in diverse gemeenten aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Kijk voor meer informatie over werk in uw gemeente in ons digitale projectenboek.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken. In de nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen bij het waterschap en in het beheergebied. Zo nodig is er ook aandacht voor bijzondere wateromstandigheden als droogte of hoog water.

logo winnet

Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied. Hiervoor is het Water Innovatienetwerk Winnet opgericht. Door deze samenwerking kunnen kosten worden bespaard en kunnen we de kwaliteit van de afvalwaterketen verbeteren.

Vergunning en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.

Ruimtelijke adaptatie coalitie regio Utrecht

Negen Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben op negen oktober 2014 een intentieverklaring ondertekend om samen te gaan werken aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering. De partijen zoeken oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben.

Rioleringsplannen

Om een goede afstemming van de waterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater) te garanderen is het belangrijk dat gemeente en waterschap elkaar vroegtijdig betrekken bij hun plannen.