HDSR

Zoeken

Water Voorop! Zeven vernieuwende projecten

Het waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft zeven vernieuwende projecten. Deze projecten hebben als doel het toekomstige waterbeheer een impuls te geven.

Hierbij gaat het om urgente vraagstukken, complexe samenwerking met andere maatschappelijke partijen en een groot waterschapsbelang met een grote impact op de lokale bevolking en het bedrijfsleven. De vernieuwende projecten zijn:

Veenweidegebied

Het westelijk deel van ons beheersgebied is veenweidegebied. In het veenweidegebied stellen natuur, landbouw en bebouwing tegenstrijdige eisen aan ons waterbeheer. De Stichtse Rijnlanden stelt wateradviezen op voor de provincies. Wij melden randvoorwaarden en consequenties voor een duurzaam watersysteem op de korte en lange termijn. Ook willen wij het initiatief nemen voor onderzoek naar technische innovaties om bodemdaling tegen te gaan. We kijken naar de mogelijkheid om inhoudelijk en financieel deel te nemen aan innovaties. Daarbij willen we samenwerken met andere waterschappen, overheden en maatschappelijke partners.

Europese Kaderrichtlijn Water

Voor 2015 moet voor de Europese Kaderrichtlijn Water (een Europese wet om te zorgen voor schoon water) een flink aantal maatregelen worden gerealiseerd. Daarbij is vaak extra ruimte nodig, voor realisatie van natuurvriendelijke oevers of verruiming van watergangen. Het behalen van resultaat is alleen mogelijk als een vernieuwende inzet wordt gekozen, waarbij intensief wordt samengewerkt met partijen in het landelijke gebied. In 2015 willen we het volgende gerealiseerd hebben:

 • Minimaal 32 kilometer extra natuurvriendelijke oevers
 • Minimaal 17 vispasseerbare kunstwerken (stuwen, gemalen en duikers)
 • Een slibvang van minimaal 6 hectare in de Kromme Rijn
 • Een oeverzone in de Grecht

Het waterschap spant zich ook in om een natuurvriendelijke vorm van peilbeheer en ruimtelijke maatregelen in gang te zetten en uit te voeren tussen 2010 en 2015. Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Het aanleggen van paaiplaatsen
 • Het aanbrengen van helofytenfilters
 • Natuurvriendelijke oevers, bovenop het genoemde aantal kilometers als resultaatverplichting
 • Het verbreden van watergangen

Samenwerken in de waterketen

De waterketen is het geheel van drinkwater, riolering en zuivering, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar riolering en zuivering. Wij werken samen met partners in de waterketen, vooral met gemeenten. Wij streven dan ook naar permanente samenwerkingsverbanden met alle gemeenten om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten en de kosten voor riolering en zuivering te verminderen of minstens gelijk te houden.

(Her)ontwikkelen rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht

In de planperiode wordt samen met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht gekeken naar de haalbaarheid van de mogelijke herbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht. Er wordt naar gestreeft om innovatieve technieken bij de herbouw van de zuivering toe te passen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het effluent (gezuiverd afvalwater) moet voldoen aan de nieuwe lozingseisen.

Wateropgave Oude Rijn

Oude Rijn gebied: aanpak van waterbergingstekort (meer dan een miljoen m3, waarvan de helft in de Linschoterwaard) door:

 • realisatie van een groot deel van de maatregelen binnen watergebiedsplannen, te weten watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik, Kamerik en Kockengen en Linschoterwaard
 • vergroten van het bergend vermogen in nieuwe natuur (het veenweidepact ‘Gouwe-Wiericke’)
 • aanleg van kleine waterbergingsgebieden (zogenaamde inlaatpolders)
 • aanleg nieuw open water en natuurvriendelijke oevers (via een stimuleringsregeling)
 • aanpak grootste stedelijke wateropgave van het Oude Rijngebied: Woerden. Gemeente en waterschap werken de maatregelen tegen wateroverlast uit

Inrichting Rijnenburg

Van 2008 tot 2012 hebben het waterschap, gemeente Utrecht en provincie Utrecht gewerkt aan het stedelijk ontwikkelingsgebied Rijnenburg. De plan was een klimaatbestendig en duurzaam woon- en werkgebied te creëren met bijzondere aandacht voor duurzaam waterbeheer en waterveiligheid. Wegens de economische omstandigheden is het plan in 2012 voor onbepaalde tijd opgeschort.

Kromme Rijn Natuurlijk

De Kromme Rijn heeft binnen het werkgebied van het waterschap het hoogste ambitieniveau wat betreft natuurlijk herstel. De functie van waterleverancier voor de eigen regio, de Vecht en het midden en westelijk gebied is hier een integraal onderdeel van.

 • Onderzoek naar mogelijkheden van het aanpassen van inlaat van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede
 • Maatregelen ter versterking van het natuurlijke rivierkarakter
 • Integratie met ruimtelijke vraagstukken: ecologische stapstenen, recreatie en cultuurhistorie