HDSR

Zoeken

Waterbeheerplan 2010 - 2015 Water Voorop!

Het Waterbeheerplan ‘Water Voorop!’ voor de periode 2010-2015 is op 28 oktober 2009 vastgesteld.

Hierin staat in grote lijnen het waterbeheer voor de komende zes jaar beschreven. Het plan bevat alle taakvelden van het waterschap: de zorg voor schoon water, veilige dijken en droge voeten. Ook staat beschreven hoe we deze taak het beste binnen de leef- en werkomgeving in ons beheergebied kunnen uitvoeren, samen met diverse andere organisaties. Verder geven we een overzicht van onze ambities en doelen voor 2010 tot en met 2015 en hoe we die willen bereiken.

Het Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Water Voorop’ bestaat uit drie delen:

Strategie

Inspelen op klimaatverandering en verstedelijking

In het deel strategie beschrijven we hoe we inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering en verstedelijking. We beschrijven onze visie voor de lange termijn en onze ambities voor de planperiode. Dit vormt de basis voor onze uitvoeringsstrategie.

Beleids- en uitvoeringsplan

Vier thema's

In het beleids- en uitvoeringsplan zijn de ambities uit het strategisch deel vertaald naar de beleidsthema’s en zeven vernieuwende projecten. Per thema en vernieuwend project zijn de belangrijkste doelen en maatregelen opgenomen die we in de planperiode nemen. Beleidsthema’s zijn:

 • Veiligheid
 • Voldoende water
 • Schoon water
 • Recreatie, landschap en cultuurhistorie

Zeven vernieuwende projecten

De vernieuwende projecten hebben als doel het toekomstige waterbeheer een impuls te geven. Hierbij gaat het om urgente vraagstukken, complexe samenwerking met andere maatschappelijke partijen en een groot waterschapsbelang met een grote impact op de lokale bevolking en het bedrijfsleven. De vernieuwende projecten zijn:

 • Veenweidegebied
 • Europese Kaderrichtlijn Water
 • Samenwerken in de waterketen
 • (Her-) ontwikkeling rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht
 • Wateropgave Oude Rijn
 • Inrichting Rijnenburg
 • Kromme Rijn Natuurlijk

Zeven vernieuwende projecten

Achtergronddocument

De Europese Kaderrichtlijn Water


Tenslotte bevat het waterbeheerplan een achtergronddocument over de Europese Kaderrichtlijn Water, een richtlijn voor schoon water. Dit achtergronddocument bevat de verplichte uitwerkingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en afspraken tussen overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze Europese richtlijn.


Nieuw Waterbeheerplan 2016-2021

Het waterschap gaat een nieuw waterbeheerplan maken voor de periode 2016 -2021. De voorbereidingen zijn gestart met een conferentie. Lees het verslag:

Meer weten?

Bel of mail projectleider Martijn Jongens, tel. (030) 634 59 08, e-mail jongens.m@hdsr.nl.