HDSR

Zoeken

Omgaan met wateroverlast

Het waterschap werkt aan veilige dijken, voldoende en schoon water én aan voor het voorkomen van wateroverlast.
Een uitgekiend stelsel van sloten, rivieren, stuwen en gemalen (het watersysteem) zorgt ervoor dat een teveel aan water snel wordt afgevoerd.

De gemalen in het gebied van het waterschap kunnen per etmaal een bui van ongeveer 10-15 mm afvoeren. Als er veel regen valt, draaien de pompen (gemalen) op volle kracht om al het water af te voeren.

Onder normale omstandigheden voldoet dit watersysteem prima. In Nederland hebben we afspraken gemaakt over wat ’normale omstandigheden‘ zijn.

Voor grasland gebied hebben we afgesproken dat het land niet vaker dan 1x per 10 jaar vanuit de sloot mag overstromen. Anders gezegd: het watersysteem moet een bui van maximaal 55 mm in 24 uur kunnen verwerken.

Voor stedelijk gebied is dat niet vaker dan 1x per 100 jaar vanuit de sloot overstromen en dat is vergelijkbaar met een bui van maximaal 80 mm in 24 uur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of ziet u kansen in uw omgeving om wateroverlast te beperken?
Neemt u dan contact op met Astrid van Veldhoven van het waterschap, via (030) 634 58 69, e-mail veldhoven.a@hdsr.nl

Opgave

In sommige gebieden loopt het land vaker onder water dan zou mogen. Daar hebben we nog een opgave om het watersysteem verder te verbeteren en overlast te voorkomen. Hiervoor zet het waterschap verschillende strategieën in. Die hebben als doel het watersysteem robuuster te maken, zodat er meer regenwater kan worden opgevangen. Op die manier wordt er als het ware meer ruimte voor water gemaakt. Zo wordt mogelijke wateroverlast in een bepaald gebied voorkomen.

Het watersysteem kan niet alle neerslag verwerken. Bij zeer veel regen (het waterschap noemt dit piekbuien) ontstaat er altijd wel overlast en is sprake van een calamiteit. Daarvoor heeft het waterschap een calamiteitenorganisatie. U kunt een melding maken als u wateroverlast heeft.

Animatie Omgaan met Wateroverlast

In de animatie kunt u zien wat het waterschap doet om wateroverlast te voorkomen en hoever we daarin gaan.
Het waterschap doet een beroep op agrariërs om grond beschikbaar te stellen voor waterberging. En we roepen burgers op mee te werken wateroverlast te beperken.
Soms regent het zo hard dat er sprake is van een calamiteit.

Wat kunt u doen als agrariër?

Wat kunt u doen als agrarierjpg

Wij zoeken graag met u naar mogelijkheden om via groen-blauwe diensten de wateropgave te verminderen.

Wat kunt u doen als bewoner?

Wat kunt u doen als bewonerjpg

U kunt zelf ook maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen. Met name in de tuin doen zich kansen voor.

Wat kunt u doen als gemeente?

Wat kunt u doen als gemeente

Wij willen graag samen met u verbeteringen in het watersysteem oppakken.

Waterkoers 2016 -2021

Waterkoers 2016 2021

Wat kunt u van het waterschap verwachten?
Het waterschap heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021 Waterkoers zijn visie op het waterbeheer opgeschreven.

Strategieën om de wateropgave op te lossen

Bij het vaststellen van de Wateropgave wateroverlast in 2014 heeft het algemeen bestuur van het waterschap een Implementatiestrategie vastgesteld. Een aantal strategieën kan worden ingezet om de Wateropgave wateroverlast op te lossen. Er zit geen volgorde in qua belangrijkheid of planning. De strategieën 'vastgestelde maatregelen' en 'uitvoering van fysieke maatregelen watergebiedsplannen Bodegraven Noord en Eiland van Schalkwijk' leveren wel de grootste bijdrage.

We signaleren of strategieën wel of niet effectief en doelmatig zijn. Dan kunnen we eventueel schuiven met de inzet. Een strategie kan dan een groter of kleiner aandeel van de wateropgave wateroverlast oplossen.

Kockengen: extreme neerslag

In Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) is in 2014 en 2012 een fikse bui gevallen. Deze buien zijn zo extreem dat ze buiten de norm vallen die het watersysteem aan moet kunnen . Dat staat in de provinciale waterverordening.

In 2014 viel in Kockengen een bui van 140 millimeter regen in 48 uur. Daar ontstaat altijd overlast door. Voor het gebied Kockengen heeft het waterschap, samen met de gemeente en provincie, gekozen om meer te doen dan de wateropgave wateroverlast (Kockengen Waterproof 2063)

Lees voor meer informatie:
http://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@13501/gezamenlijke-aanpak/

Overstroming

Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water.

Veel voorkomende vormen van wateroverlast komen door regen en/of overstromingen of grondwater. Kijk voor meer informatie over wateroverlast door neerslag op regen en/of overstromingen.

Klik op de overstromingskaart Utrecht om te kijken wat u kunt doen bij een overstroming. Of download de app op www.overstroomik.nl.

Voor informatie over wateroverlast vanuit de riolering, water op straat en grondwateroverlast onder het huis kunt u terecht bij uw gemeente.

De Staat van Ons Water

Wilt u meer weten over waterbeleid en klimaat? De website www.destaatvanonswater.nl toont informatie over alle waterthema’s. Hier is te lezen hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid.  Veel voorkomende vragen worden beantwoord en u kunt doorklikken naar achtergrondinformatie.

Het klimaat verandert

Voor het waterbeheer betekent het dat vaker en hevigere regen leidt tot kans op meer wateroverlast. Klimaatveranderingen hebben nu al effect hebben op het waterbeheer (zie Kockengen). De KNMI 2014 klimaatscenario’s laten zien dat de maatgevende neerslag in de toekomst blijft toenemen. Hoeveel is nog onzeker en hangt af van de temperatuurstijging en de ontwikkeling van de weerpatronen. Zolang het klimaat blijft veranderen, verandert ook de wateropgave wateroverlast. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om klimaatverandering het hoofd te bieden. Het waterschap werkt hier samen met andere overheden aan in de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht.

Bewust omgaan met wateroverlast

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor het waterschap. Juist voor iedereen! Maar hoe vertel je dat? Dat kan met de ‘wateroverlast speeltafel’. Deze uitnodigende opstelling heeft het waterschap laten maken door bureau Belevenisonderwijs. De speeltafel laat zien waar er wateroverlast optreedt en wat iedereen vervolgens in de stad aan maatregelen kan nemen om weer droge voeten te krijgen. Het doel van de speeltafel is om even aan den lijve te ervaren dat ieder een rol heeft in het klimaatbestendig maken van de stad. Meer informatie en een film over de wateroverlast speeltafel vindt u op de site Belevenisonderwijs.