HDSR

Zoeken

Europese Kaderrichtlijn Water

Schoon water is van belang voor diverse maatschappelijke sectoren (drinkwater, bedrijven, landbouw, recreatie, visserij en natuur). De zorg voor schoon water is één van de kerntaken van het waterschap, maar het waterschap kan dit niet alleen. Ook inspanningen van andere overheden en derden zijn van groot belang.

Om dit voor elkaar te krijgen is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in het leven geroepen. De KRW gaat uit van de stroomgebiedsbenadering en de Europa-brede aanpak om de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Het beheergebied van het waterschap is onderdeel van het stroomgebied Rijn-West.

De KRW kent drie planperiodes van zes jaar (2010 t/m 2015, 2016 t/m 2021, 2022 t/m 2027). De doelen moeten uiterlijk aan het eind van de laatste periode bereikt zijn. In 2013 is het waterschap begonnen met de voorbereiding van een maatregelenpakket voor de periode 2016-2021, dat inmiddels is opgesteld. Van 6 januari tot 17 februari 2015 is hierop inspraak mogelijk.

Maatregelen 2010 - 2015

Het waterschap neemt in de eerste periode concrete maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen staan in het Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water dat onderdeel is van het waterbeheerplan 2010-2015 'Water Voorop!'. De volgende maatregelen worden in deze periode uitgevoerd:

  • Aanleg natuurvriendelijke oevers.
  • Aanleg vispassages bij kunstwerken (stuwen, gemalen, duikers).
  • Baggeren van de hoofdwatergangen.
  • Diverse inrichtingsmaatregelen in de synergieprojecten Kromme Rijn, Grecht, Ouwenaar-Haarrijn en Maartensdijk-Vecht.

Het waterschap werkt daarnaast, samen met andere organisaties, aan innovatieve projecten om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook spant het waterschap zich in om, als zich kansen voordoen, een natuurvriendelijke vorm van peilbeheer en extra inrichtingsmaatregelen in gang te zetten. Voor deze extra maatregelen geldt geen resultaatverplichting. Wel onderzoekt het waterschap of ze effectief en haalbaar zijn.


watervegetatie

Waterbeheerplan 2010 - 2015 Water voorop!

Het achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water is onderdeel van het Waterbeheerplan 2010 -2015 Water voorop!

Nieuwe planperiode 2016-2021

Het Ontwerp-maatregelenpakket KRW voor de periode 2015-2021 ligt ter inzage. U kunt hierop inspreken.

Agrariërs werken aan waterkwaliteit

Agrariërs doen aan diverse projecten mee om de waterkwaliteit te verbeteren. Lees meer.