HDSR

Zoeken

Dijkverbetering Oude Rijn Zuidzijde Nieuwerbrug

Het waterschap is in 2015 begonnen met het maken van een eerste ontwerp voor de verbetering van de dijk aan de zuidzijde van de Oude Rijn bij Nieuwerbrug en langs Barwoutswaarder. Delen van die dijk voldoet namelijk niet aan de veiligheidsnormen. Hoewel het lang geleden is dat de dijken van de Oude Rijn overstroomd of doorgebroken zijn, verwachten we dat vanwege klimaatverandering er vaker hoge waterstanden op de Oude Rijn zullen optreden. Daarnaast heeft bodemdaling invloed op de hoogte van de kering. Het risico van een dijkdoorbraak neemt daardoor toe.

Aanleiding project/doel

De afgelopen jaren is er veel extra onderzoek gedaan naar het landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuurwaarden. Ook is het onderzoek naar hoogte en stabiliteit van de dijk nader bekeken en is er onderzoek gedaan naar piping (water en zand dat onder de dijk doorstroomt en zo de dijk verzwakt).

Met bewoners, belangengroepen en overheden zoekt het waterschap de samenwerking, zodat we gebruik kunnen maken van aanwezige gebiedskennis en expertise. Ook is er geïnventariseerd wat de wensen van de betrokken partijen zijn en waar mogelijkheden liggen om werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden die de komende jaren gepland staan, zodat we mogelijk ook in de uitvoering samen optrekken. Dat kan kosten besparen en overlast voorkomen.

Via bewonersavonden, inloopmomenten, keukentafelgesprekken, de website en een nieuwsbrief zijn de betrokkenen geïnformeerd. Begin 2016 hebben er keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de bewoners/perceeleigenaren op de locaties waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De uitkomsten van de onderzoeken en de gesprekken met bewoners worden meegenomen in de voorgenomen maatregelen.

In het voorjaar van 2016 is het voorlopig ontwerp afgerond waarin de maatregelen die zijn opgenomen. Deze maatregelen zijn gepresenteerd op de bewonersavond op donderdag 7 juli 2016. Tijdens deze bewonersavond hebben bewoners kunnen reageren op de maatregelen en extra aandachtspunten voor de uitvoering gemeld. Waar nodig worden deze reacties en aandachtspunten verwerkt in de maatregelen. Deze maatregelen worden vervolgens vastgelegd in het projectplan dat ter inzage gelegd wordt. Hierop is inspraak mogelijk. De verwachting is dat het projectplan rond half augustus ter inzake wordt gelegd.

Als het projectplan is vastgesteld, worden de maatregelen uitgewerkt zodat de uitvoering kan starten. Afhankelijk van de tijd die nodig is voor de voorbereiding op de uitvoering en mogelijkheden voor het combineren van werkzaamheden worden werkzaamheden uitgevoerd in het najaar van 2016 of later. Perceeleigenaren en direct betrokken bewoners worden hier over geïnformeerd.

Nieuwsbrieven

Over het project en de werkzaamheden verstuurt het waterschap een nieuwsbrief. De verzonden nieuwsbrieven vindt u hier.

Planning

De uitvoering vindt uiterlijk in 2020 plaats.

Meer weten?

Bel onze omgevingsmanager, dhr. Ane Sybesma
via telefoon: (030) 209 73 61.

De Oude Rijndijk bij Nieuwerbrug

IMG_6054 voor 216

Maatregelenkaart Nieuwerbrug en Barwoutswaarder